รวมทุกเรื่องต้องรู้ ก่อนสอบ TCAS

ทุกเรื่องต้องรู้ จะสอบ TCAS

รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ ก่อนสอบ TCAS

เป้าคะแนน GAT /PAT ที่ควรได้

back to top กลับสู่ด้านบน

ก่อนจะสอบเราควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าจะทำคะแนนวิชาไหนได้เท่าไหร่ ถึงจะสอบติด

สำหรับน้อง ๆ ที่ยังไม่มีเป้าคะแนนในใจ ลองดูเป้าคะแนนนี้นะคะ อันนี้คือ คะแนนที่สามารถทำให้เราสอบติดได้แน่ ๆ

ได้คะแนนแล้ว ตั้งเป้า แล้วลุยให้เต็มที่นะ

 

 

วิชา เป้าคะแนน จำนวนข้อ
GAT Eng 100+ 44/60
GAT เชื่อมโยง 130+ 17/20
PAT1 120+ 20/45
PAT2 120+ 40/100
PAT3 160+ 40/70
PAT4 180+ 23/34
PAT5 190+ 76/120
PAT6 210+ 70/100
PAT7 170+ 57/100

 

จะเห็นว่าคะแนนไม่ได้เยอะเกินไปเลย เพราะเอาจริง ๆ ก็คือทำให้ได้ครึ่งนึง ก็สบาย ๆ ละ ในหลายวิชา

สถิติคะแนนเฉลี่ย GAT / PAT

back to top กลับสู่ด้านบน

สถิติคะแนนเฉลี่ย GAT/PAT ย้อนหลัง

วิชา ปี 62 ปี 61 ปี 60 /1 ปี 60 /2 ปี 59 /1 ปี 59/2
GAT Eng 53.63 46.35 40.36 45.34 40.39 45.14
GAT เชื่อมโยง 90.50 98.40 83.70 115.68 75.36 108.70
PAT1 49.05 48.45 42.82 50.22 52.61 46.03
PAT2 78.10 72.12 79.59 79.94 76.18 74.81
PAT3 90.81 92.32 95.91 93.77 80.66 88.67
PAT4 97.23 94.54 84.27 93.24 69.04 92.71
PAT5 129.80 128.44 116.63 140.97 107.01 146.45
PAT6 140.58 134.95 120.07 147.80 122.30 148.60
PAT7.1 96.91 96.12 87.16 95.79 82.77 93.51
PAT7.2 91.33 95.11 88.06 87.64 82.26 88.12
PAT7.3 107.05 100.93 96.30 114.80 93.67 113.25
PAT7.4 98.07 92.73 88.14 104.27 85.52 99.12
PAT7.5 79.62 82.84 83.45 92.80 87.42 82.27
PAT7.6 88.05 92.08 86.39 84.96 83.28 90.15
PAT7.7 101.10 103.27 - - - -

 

 

สถิติคะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ

back to top กลับสู่ด้านบน

สถิติคะแนนเฉลี่ย วิชาสามัญ ย้อนหลัง

วิชา ปี 62 ปี 61 ปี 60 ปี 59
ภาษาไทย 51.65 56.52 58.19 56.65
สังคมศึกษา 38.86 36.59 33.77 34.96
ภาษาอังกฤษ 33.81 34.14 35.70 30.97
คณิตศาสตร์ 1 23.52 26.96 24.04 28.70
ฟิสิกส์ 28.69 26.95 29.44 22.90
เคมี 28.40 27.43 27.34 24.52
ชีววิทยา 31.20 28.80 31.17 27.32
คณิตศาสตร์ 2 22.31 26.86 26.26 20.88
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 30.44 30.95 30.94 26.43

 

 

 

 

รู้จัก TCAS 5 รอบ

back to top กลับสู่ด้านบน

TCAS หรือ การสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบล่าสุด แบ่งการสอบออกเป็น 5 รอบ

 

รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Protfolio

รอบนี้จะเป็นการส่งแฟ้มสะสมผลงาน ให้ทางมหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าพิจารณา

โดยจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดนะคะ และจะมีการสอบสัมภาษณ์ตามมาจ้าาาา

ส่วนมากจะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ และ ผลสอบทางด้านภาษาพ่วงมากด้วย

น้อง ๆ ที่เหมาะกับรอบนี้ คือ น้องที่มีผลงานชัดเจน หรือ เกรดเฉลี่ย และผลการสอบต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

หรือทำกิจกรรมเยอะ เป็นต้น

 

รอบที่ 2  โควต้า แบบสอบข้อเขียน

 

 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน 

 

 

รอบที่ 4 Admission
 

 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

 

 

 

เนื้อหาออกสอบ GAT/PAT

back to top กลับสู่ด้านบน

รวมเนื้อหาที่ออกสอบ GAT/PAT

 

GAT ความถนัดทั่วไป 

 

GAT เชื่อมโยง

การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์
การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

20 ข้อ  150 คะแนน

 

GAT Eng

1) Expressions
2) Vocabulary
3) Reading Comprehension
4) Structure and Writing

60 ข้อ 150 คะแนน

 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

เนื้อหา
1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจํานวนจริง
4) ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และ ฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จํานวนเชิงซ้อน
11) กําหนดการเชิงเส้น
12) ลําดับและอนุกรม
13) แคลคูลสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ศักยภาพ
การคิด และแกปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

45 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหา
1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ

ศักยภาพ
1) คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
2) ทักษะการอ่านบทความ/สถานการณ์/การทดลองทางวิทยาศาสตร์

100 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1) กลศาสตร์ แรง มวล และการเคลื่อนที่
2) ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่น แสง และเสียง
3) เคมี สาร และสมบัติของสาร
4) พลังงาน ความร้อน และของไหล
5) คณิตศาสตร์ และสถิติประยุกต์เชิงวิศวกรรม

ศักยภาพ
1) การคิดวิเคราะห์เชิงช่างและมิติสัมพันธ์
2) ความถนัดเชิงช่าง
3) ความคิดเชิงตรรกะเชิงช่าง
4) สามัญสํานึกเรื่องความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อม
5) การแก้ปญหา
6) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

70 ข้อ

300 คะแนน

 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ศักยภาพ
1) การรับรู้ รูป 2 มิติและรูปทรง 3 มิติ และการจัดองค์ประกอบ
2) การวิเคราะห์เชิงตรรกะ
3) ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะการวาดภาพ

34 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปในบริบทของความเป็นครู
2) สถานการณ์หรือปัญหาทั่วไป รวมทั้งเชิงนามธรรม

ศักยภาพ
1) สมรรถนะ และคุณสมบัติของความเป็นครู
2) สมรรถนะทางการคิดเพื่อการเรียนรู้

120 ข้อ  300 คะแนน

 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปทางศิลปกรรมศาสตร์
2) ความรู้ทางทัศนศิลป์ และออกแบบ
3) ดนตรีไทย ดนตรีสากล
4) นาฏศิลป์/การแสดง
5) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

ศักยภาพ
1) ศักยภาพการรับรู้ รูป 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ
และการจัดองค์ประกอบศิลป์
2) การคิดสร้างสรรค์ – จินตนาการ
3) การรับรู้ภาพด้วยสายตา เพื่การจำลองภาพ
สิ่งที่เราเห็นในสิ่งแวดล้อม และนํามาสร้างแรงบันดาลใจ
และงานสร้างสรรค์
4) พื้นฐานความรู้การวาดภาพ และองค์ประกอบศิลป์
5) พื้นฐานความรู้ทางด้านเครื่องดนตรี
6) บูรณาการความรู้ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี
และนาฏศิลป์/ศิลปะการแสดง

100 ข้อ

300 คะแนน

 

PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ

PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส

เนื้อหา
1) คําศัพท์พื้นฐาน (Lexique)
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง (Grammaire)
3) สํานวน (Expression)
4) วัฒนธรรมฝรั่งเศส (Culture)
5) การออกเสียง (Prononciation)

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการอ่าน และการเขียน
2) ความสามารถในการสื่อสาร

100 ข้อ

300 คะแนน

 

PAT 7.2 ภาษาเยอรมัน

เนื้อหา
คําศัพท์ สํานวน และโครงสร้างภาษาเยอรมัน
(Wortschatz und Strukturen)
1) คําศัพท์แยกตามประเภทของคํา
รวมทั้งสํานวนที่ประกอบขึ้น จากคํานามและคํากริยา
(Nomen-Verb-Verbindungen) และสํานวน
ที่มีความหมายเฉพาะ (idiomatische Ausdrücke)
2) ไวยากรณ์ระดับคําและประโยค (Grammatik)

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการใช้คําศัพท์และสํานวนในภาษาเยอรมัน
สถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
(Ausdrücke und Wendungen in verschiedenen
Situationen und Kontexten im Alltag)
2) ความสามารถในการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การขยายความและการตีความ (Lesen)
- การใช้เทคนิคการอ่านลักษณะต่าง ๆ ทําความเข้าใจ
ตัวบทภาษาเยอรมัน ที่มีความยาวแตกต่างกันไป
เพื่อตอบคําถาม และเติมคําหรือข้อความที่เหมาะสมในช่องว่าง (Lesetexte unterschiedlicher Länge und Lückentexte)
- ทั้งนี้ตัวบทจะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน
เป็นภาษาราชการ (D-A-CH-Landeskunde) ด้วย

100 ข้อ

300 คะแนน

 

PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น

เนื้อหา
1) คําศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) ญี่ปุ่นศึกษา

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการเขียน
3) ความสามารถในการอ่าน

100 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 7.4 ภาษาจีน

เนื้อหา
1) คําศัพท์ และสํานวน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการอ่าน
3) ความสามารถในการเขียน

100 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 7.5 ภาษาอาหรับ

เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) วัฒนธรรมการใช้ภาษาอาหรับ-ไทย
3) คําศัพท์
4) ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ
ความสามารถในการอ่าน

100 ข้อ 300 คะแนน

 

PAT 7.6 ภาษาบาลี

เนื้อหา
1) คําศัพท์พื้นฐาน
2) ไวยากรณ์และโครงสร้าง
3) ความเข้าใจภาษา

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการอ่านเขียน
2) ความสามารถในการแปลความ
3) ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความ

100 ข้อ

300 คะแนน

 

PAT 7.7 ภาษาเกาหลี

เนื้อหา
1) ไวยากรณ์
2) คําศัพท์
3) สังคมและวัฒนธรรม

ศักยภาพ
1) ความสามารถในการสื่อสาร
2) ความสามารถในการอ่าน

100 ข้อ 300 คะแนน

 

 

 

ข่าวอัพเดต TCAS
back to top กลับสู่ด้านบน

9 วิธีค้นหาตัวตน ควรเรียนคณะไหนดี?

9 วิธีค้นหาตัวตน ควรเรียนคณะไหนดี?

ใครยังไม่รู้จักตัวตน ไม่รู้ว่าตัวเองควรเรียนคณะไหน? มาเอาวิธีค้นหาตัวตนไปใช้กัน!!


TCAS 5 รอบ ต่างกันยังไง ?

TCAS 5 รอบ ต่างกันยังไง ?

ม.6 อย่าโป๊ะแตก! เรื่องนี้สำคัญมากกกก


แต่ละคณะ ใช้คะแนน PAT ไหนบ้าง?

แต่ละคณะ ใช้คะแนน PAT ไหนบ้าง?

ใครยังไม่รู้ว่าคณะที่ตัวเองอยากเข้า.. ต้องใช้คะแนน PAT ไหนบ้าง?