ศัพท์ IELTS: แค่เปลี่ยนศัพท์ ก็อัพ BAND IELTS ได้แล้ว!

ศัพท์ IELTS: แค่เปลี่ยนศัพท์ ก็อัพ BAND IELTS ได้แล้ว!

การเลือกใช้ศัพท์ใน IELTS Writing นั้นมีผลกับคะแนนมาก เพราะถ้าเลือกใช้ศัพท์ระดับสูงขึ้น และใช้ได้ถูกโครงสร้าง คะแนนเราก็เพิ่มตามด้วยแน่นอน!

รวมศัพท์ IELTS เปลี่ยนศัพท์ อัพแบนด์ IELTS

ในการสอบ IELTS ยิ่งรู้ศัพท์ ยิ่งได้เปรียบในการสอบทุกทักษะ โดยเฉพาะ IELTS Writing ถ้ารู้ศัพท์ระดับที่สูงขึ้น และใช้ได้ถูกโครงสร้าง ก็สามารถอัพคะแนนได้อย่างแน่นอนค่ะ!

โพสต์นี้รวบรวมศัพท์ IELTS พร้อมโครงสร้างการใช้ และประโยคตัวอย่างมาให้แล้วค่ะ *นอกจาก Writing แล้ว ยังเป็นประโยชน์เวลาเจอในทักษะอื่นๆ ด้วยนะคะ

 

ask >> inquire/enquire (UK) = (v.) สอบถาม

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ
- inquire about (something) = ถามเกี่ยวกับ (เรื่องอะไร)
Ex. It would be inconsiderate to inquire about people’s salary and debts.

- inquire + (Wh-words) = ถามว่าอะไร (เช่น inquire when the project will be finished)
Ex. Mr. Hugh has called them and inquired whether the books will be ready before June.

 

ask for >> request = (v.) ขอร้อง, ขอความช่วยเหลือ

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ
- request (something) = ขอบางสิ่ง
Ex. A group of scientists has requested more information about the newly discovered virus.

- be requested to (do) = ถูกขอให้ทำบางสิ่ง
Ex. Passengers are requested to check in two hours before the flight.

 

go up >> increase (v.) เพิ่มขึ้น

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- increase in value/price/importance/size/popularity etc. = เพิ่มขึ้นในแง่…
Ex. Over the past two years the department has increased in size.
Ex. Walking and golf increased in popularity during the 1980s.

- increase by + (เลข %) = เพิ่มขึ้น…%
Ex. The price of cigarettes has increased by 30% in the last two years.

- increase from/to = เพิ่มขึ้นเป็น
Ex. The number of high school students using LSD had increased to its highest level in 1986.

 

go down >> decrease/decline = (v.) ลดลง

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- decrease in value/amount/price/size etc. = ลดลงในแง่…
Ex. Attacks of asthma decrease in frequency through early adult life.

- decrease by + (เลข %) = ลดลง…%
Ex. During the 1980s, the amount of ozone in the stratosphere above Europe decreased by 8%.
 

- decrease to / decrease from…to = ลดลงเหลือ, ลดลงจาก…เหลือ…
Ex. The North’s share of the world’s energy consumption is expected to decrease from 70% to 60%.
 

check >> verify = (v.) ตรวจสอบ

ตัวอย่างประโยค

 • Under interrogation, she verified (that) the tapes were authentic.
 • These numbers are surprisingly high, and they will have to be verified.

 

help >> assist/aid = (v.) ช่วยเหลือ

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- assist/aid in (something) = ช่วยเหลือเรื่อง
Ex. The manufacturers also assist/aid in developing applications software for specific jobs.

- assist (someone) with… = ช่วย (ใคร) เรื่อง…
Ex. Newcomers will be expected to assist (the editor) with the selection of illustrations for the book.

 

enough >> sufficient = (adj.) เพียงพอ

โครงสร้างที่น่าสนใจ

- sufficient to do (something) = เพียงพอที่จะทำ…
Ex. Three open sprinklers were found to be sufficient to stop even the most rapidly developing fire.

- sufficient for… = เพียงพอสำหรับ
Ex. If I buy two pounds of fish that should be sufficient for four people.

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

expect >> anticipate = (v.) คาดการณ์

โครงสร้างที่น่าสนใจ

- anticipate + (that) clause = คาดว่า…
Ex. Officials anticipate that rivalry between leaders of the various drug factions could erupt into full scale war.

- It is anticipated that… = (มันถูก) คาดว่า…
Ex. It is anticipated that the research will have many different practical applications.

- anticipate (someone) doing (something) = คาดว่า + การกระทำ
Ex. They anticipate moving to bigger premises by the end of the year.
 

say sorry >> apologise = (v.) ขอโทษ

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- apologise to (someone) = ขอโทษ (ใคร)
Ex. Makil apologised to tribal members six months after the incident but never faced charges.

- apologise for (something) = ขอโทษเรื่อง
Ex. She apologised profusely for having to leave at 3.30 p.m.

 

say no >> reject/refuse/decline = (v.) ปฏิเสธ

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- refuse/decline to (do) = ปฏิเสธที่จะทำ
Ex. The minister declined to comment about the progress of the peace talks.

 

seem/look >> appear = (LV.) ดูเหมือนว่า

โครงสร้างที่น่าสนใจ

- appear to be + Adj. = ดูเหมือนเป็น…
Ex. The diamonds appeared to be genuine.

- appear + Adj. = ดูเหมือนเป็น…
Ex. I wanted to appear friendly and approachable, but I think I gave the opposite impression.

- appear to do (something) = ดูเหมือนว่า…
Ex. All animals appear to have some capacity to learn from experience.

- It + appear + (that) clause = ดูเหมือนว่า...
Ex. It appeared that despite campus expansion plans, the commercial area would be saved, and even improved.
 

start/begin >> commence = (v.) เริ่มต้น

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- commence (doing) = เริ่มทำ
Ex. After the election the new government commenced developing the roads.

 

think about >> consider = (v.) คิด, พิจารณา

โครงสร้างที่น่าสนใจ

- consider doing… = พิจารณาว่าจะทำ…
Ex. The council is considering banning vehicles from the town centre to relieve congestion.

- consider the possibility of doing… = คิดถึงโอกาส, ความเป็นไปได้
Ex. Have you ever considered the possibility of studying abroad?

- consider whether to do… = คิดว่าจะทำ…ไหม
Ex. We are considering whether to change our advice to tourists.

- consider + question words = พิจารณาว่า…
Ex. We need to consider how the law might be reformed.
 

end >> terminate/finish = (v.) สิ้นสุด, ยุติ

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- finish (doing) = ทำบางสิ่งเสร็จ
Ex. Researchers and scientists have recently finished developing a vaccine against the disease.

 

lack >> deficiency = (n.) ความขาดแคลน, ความไม่เพียงพอ

โครงสร้างที่น่าสนใจ

- deficiency in (something) = ความไม่ในพอเรื่อง…
Ex. Deficiencies in the education system have been much in the news.

- iron/vitamin etc. deficiency = การขาดธาตุเหล็ก, วิตามิน สารอื่นๆ
Ex. Ten patients had died all unrelated to the iron deficiency anaemia.
 

deal with >> handle = (v.) จัดการ

ตัวอย่างประโยค

 • The information bureau handles millions of enquiries each year.

 

tell >> inform = (v.) แจ้ง, บอกให้รู้

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- inform about/of = แจ้งให้รู้เกี่ยวกับ
Ex. The government was slow to inform the public about/of the health hazards of lead in petrol.

 

fight >> combat = (v.) ต่อสู้

ตัวอย่างประโยค

 • The government is spending millions of dollars in its attempt to combat drug abuse.

 

reveal >> disclose = (v.) เปิดเผย

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- disclose + ‘that’ clause = เปิดเผยว่า
Ex. Barroso disclosed that an agenda and timetable for talks had been drawn up, but that a ceasefire had not been discussed.

 

old >> elderly = (adj.) แก่, ชรา

ตัวอย่างประโยค

 • Some elderly people suffer from iron deficiency in their diet.

 

 

afraid >> fearful = (adj.) กลัว

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- fearful of (something) = กลัวบางสิ่ง
Ex. Residents are fearful of their wells becoming contaminated.

- fearful + (that) clause = กลัวว่า…
Ex. The mother is fearful (that) she may lose custody of her children.

 

lucky >> fortunate = (adj.) โชคดี

โครงสร้างการใช้ที่น่าสนใจ

- fortunate to do = โชคดีที่ได้ทำบางสิ่ง
Ex. I was fortunate to obtain a research studentship at Stanford.

- fortunate in (doing) = โชคดีเรื่อง
Ex. I was fortunate in obtaining a research studentship at Stanford.
Ex. The youth was fortunate in having understanding parents.

 

wrong >> incorrect = (adj.) ผิด

ตัวอย่างประโยค

 • They discovered later that the doctor had made an incorrect diagnosis.

 

at first >> initially = (adv.) แรกเริ่ม, ตอนแรก

ตัวอย่างประโยค

 • It is initially necessary to classify the headaches into certain types.

 

use >> consume = (v.) ใช้, บริโภค

ตัวอย่างประโยค

 • Some of the most efficient refrigerators consume 70 percent less electricity than traditional models.
 • Alcohol should be consumed in moderation, and this is particularly true for pregnant women.

 

use >> utilise = (v.) ใช้ประโยชน์

ตัวอย่างประโยค

 • In the 19 th century waterpower was widely utilised to generate electricity.

 

climb >> ascend = (v.) ปีน ไต่ขึ้น, สูงขึ้น

ตัวอย่างประโยค

 • The number of women decreases as you ascend the professional hierarchy.

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

★ บริการตรวจการบ้าน Writing ฟรี 2 Tasks (จากในคอร์ส)
 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164
โดย Darunwan
สินค้าที่เกี่ยวข้อง