Synonyms คืออะไร? ศัพท์ 50 Synonyms น่ารู้สำหรับคนสอบ IELTS

Synonyms คืออะไร? ศัพท์ 50 Synonyms น่ารู้สำหรับคนสอบ IELTS

​​​​​​​Synonym คืออะไร? Synonym คือ คำที่ความหมายใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเปลี่ยนไปใช้อีกคำได้ในทุก ๆ บริบท เพราะในบางบริบทนั้น อาจจะใช้ได้แค่ความหมายของคำใดคำหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่าง

 1) learn กับ study ในบริบททั่ว ๆ ไป ทั้งสองคำสามารถใช้แทนกันได้ (interchangeable) เช่น 

 

I study English กับ I learn English. 

 

ทั้งสองความหมายสามารถแปลได้ว่า “ฉันเรียนภาษาอังกฤษ”  เหมือนกัน

 

แต่ในอีกบริบท เช่น 

 

I learned how to be patient with my mistakes. 

 

(ฉันเรียนรู้การที่จะเป็นคนอดทนจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของฉัน)

 

ในบริบทนี้จะใช้ study แทนไม่ได้ เนื่องจาก study คือ การเรียนจากตำรา หนังสือ หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ learn คือ เรียนรู้จากประสบการณ์ หรือสถานการณ์จริง 

 

ดังนั้นในการท่องศัพท์ IELTS Synonyms นั้น ควรจะลองศึกษาดูด้วยนะคะ ว่า synonyms แต่ละคำนั้นมีการใช้ที่แตกต่างกันหรือไม่ คำไหนบ้างที่สามารถใช้แทนกันได้

 

โพสต์นี้ list คำศัพท์ IELTS ที่พบบ่อย พร้อมกับ synonyms มาให้แล้วค่ะ ลองเก็บไปฝึกกันดูนะคะ

 

1. academic (adj.)

ความหมาย: เชิงวิชาการ

Synonyms: collegiate, scholastic, theoretical, studious

 

2. accelerate (v.)

ความหมาย: เร่งความเร็ว

Synonyms: expedite, speed up, quicken, hasten, advance

 

3. adversity (n.)

ความหมาย: ความทุกข์ร้อน ความยากลำบาก

Synonyms: misfortune, trouble, difficulty, hardship, distress, disaster, misadventure, suffering, affliction, sorrow, misery

 

4. ambiguous (adj.)

ความหมาย: กำกวม

Synonyms: cryptic, dubious, enigmatic, equivocal, inconclusive, obscure, opaque, puzzling, questionable, uncertain, unclear, vague


5. apprehensive (adj.)

ความหมาย: วิตกกังวล หวาดกลัว

Synonyms: afraid, concerned, doubtful, jittery, jumpy, suspicious, uncertain, uneasy, uptight

 

6. attribute (n.)

ความหมาย: คุณลักษณะ

Synonyms: aspect, characteristic, facet, idiosyncrasy, peculiarity, quality, quirk, trait , virtue

 

7. authentic (adj.)

ความหมาย: ของแท้ เชื่อถือได้

Synonyms: accurate, authoritative, convincing, credible, legitimate, original, pure, reliable, true, trustworthy

 

8. bias (n.)

ความหมาย: ความลำเอียง

Synonyms: bigotry, favoritism, inclination, intolerance, leaning, preference, prejudice,  tendency, tilt, unfairness

 

9. bizarre (adj.)

ความหมาย: แปลกประหลาด

Synonyms: comical, curious, extraordinary, fantastic, freakish, grotesque, ludicrous, odd, offbeat, outlandish, peculiar, ridiculous, unusual, weird

 

10. chronic (adj.)

ความหมาย: ติดเป็นนิสัย

Synonyms: constant, continual, continuing, continuous, deep-rooted, deep-seated, habitual, incurable, lifelong, lingering, persistent, protracted, recurrent, recurring, sustained

 

11. civil (adj.)

ความหมาย: เกี่ยวกับพลเมือง 

Synonyms: civilian, domestic, governmental, local, national

 

12. collusion (n.)

ความหมาย: การสมรู้ร่วมคิด

Synonyms: complicity, conspiracy, deceit, graft, scam

 

13. compatible (adj.)

ความหมาย: อยู่ด้วยกันได้ เข้ากันได้

Synonyms: adaptable, appropriate, consistent, suitable, accordant, congenial

 

14. credible (adj.)

ความหมาย: น่าเชื่อถือ

Synonyms: conceivable, conclusive, creditable, dependable, honest, plausible, rational, reasonable, reliable, sincere, solid, trustworthy, valid

 

15. demeanor (n.)

ความหมาย: พฤติกรรม

Synonyms: attitude, disposition, mien, poise, presence

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

16. depreciate (v.)

ความหมาย: ลดค่า ลดความสำคัญ

Synonyms: decrease, depress, deteriorate, diminish, dwindle, erode, lessen, lower, undervalue, worsen

 

17. divulge (v.)

ความหมาย: เปิดเผยความลับ

Synonyms: admit, blab, communicate, disclose, give away, leak, publish, reveal, uncover

 

18. dynamic (adj.)

ความหมาย: เต็มไปด้วยพลัง

Synonyms: aggressive, changing, charismatic, compelling, effective, energetic, forceful, influential, lively, potent, powerful, productive, progressive, vigorous

 

19. exception (n.)

ความหมาย: ข้อยกเว้น

Synonyms: omission, barring, debarment, exclusion, expulsion, rejection, repudiation, reservation

 

20. exploit (v.)

ความหมาย: เอาเปรียบ

Synonyms: abuse, apply, capitalize on, employ, handle, manipulate, mine, profit from, use, utilize

 

21. extinct (adj.)

ความหมาย: สูญพันธุ์

Synonyms: abolished, archaic, asleep, bygone, cold, dead and gone, deceased,  defunct, departed,  disappeared, done for, doused, ended, exanimate, exterminated

 

22. feasible (adj.)

ความหมาย: เหมาะสม เป็นไปได้

Synonyms: achievable, advantageous, appropriate, attainable, beneficial, expedient, likely, practicable, practical, profitable, reasonable, suitable, viable, workable, worthwhile

 

23. fluctuate (v.)

ความหมาย: ผันผวน

Synonyms: oscillate, seesaw, vary, veer, waver, alter, alternate, lutter, hesitate, shift

 

24 frustrate (v.)

ความหมาย: ทำให้ท้อแท้ 

Synonyms: baffle, confront, depress, discourage, dishearten, hinder

 

25. gregarious (adj.)

ความหมาย: เกาะกลุ่ม

Synonyms: affable, sociable, clubby, companionable, convivial, cordial, outgoing,  social

 

26. hypothesis (n.)

ความหมาย: สมมุติฐาน

Synonyms: assumption, axiom, conjecture, explanation, guess, inference,  interpretation, premise, proposition, rationale, supposition, theorem, thesis

 

27. impeccable (adj.)

ความหมาย: ซึ่งสมบูรณ์แบบ

Synonyms: exquisite, immaculate, precise, unblemished, accurate, correct, errorless

 

28.  impervious (adj.)

ความหมาย: ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลหรือผลกระทบจากบางสิ่ง

Synonyms: immune, impassable, impenetrable, inaccessible, invulnerable, resistant, unaffected, unmoved, imperviable

 

29. import (n.)

ความหมาย: ความสำคัญ

Synonyms: account, consequence, importance, magnitude, moment, momentousness, significance, weight, weightiness

 

30.inference (n.)

ความหมาย: การอนุมาน

Synonyms: assumption, conjecture, interpretation, presumption, reasoning,  supposition

 

31. inhibit (v.)

ความหมาย: ยับยั้ง ขัดขวาง

Synonyms: constrain, curb, discourage, forbid, hinder, impede, obstruct, outlaw, prohibit, restrain, stymie, suppress


32. integrity (n.)

ความหมาย: ความซื่อสัตย์

Synonyms: honesty, principle, probity, purity, rectitude, sincerity, virtue

 

33. judicious (adj.)

ความหมาย: รอบคอบ

Synonyms: astute, careful, cautious, circumspect, considerate, expedient, prudent, rational, reasonable, sane, sensible, shrewd, skillful, sober, thorough

 

34. latent (adj.)

ความหมาย: ที่แฝงอยู่

Synonyms: inherent, lurking, smoldering, suppressed, underlying, unrealized, veiled

 

35. lavish (adj.)

ความหมาย: ฟุ่มเฟือย

Synonyms: bountiful, effusive, excessive, extravagant, exuberant, generous, gorgeous, grand, lush, luxurious

 

36. longevity (n.)

ความหมาย: ความยั่งยืน

Synonyms: durability, endurance, lastingness, old age

 

37. lucid (adj.)

ความหมาย: แจ่มแจ้ง

Synonyms: unambiguous, apprehensible, clear, comprehendible, comprehensible

 

38. malicious (adj.)

ความหมาย: ประสงค์ร้าย

Synonyms: malevolent, malignant, mischievous, pernicious, petty, spiteful, vengeful, venomous, vicious, virulent, wicked

 

39. mediocre (adj.)

ความหมาย: ธรรมดา

Synonyms: decent, dull, inferior, middling, ordinary, undistinguished, uninspired


40. murky (adj.)

ความหมาย: มืดมัว ปกคลุมไปด้วยหมอก

Synonyms: cloudy, dark, dim, dirty, dismal, dreary, foggy, fuzzy, misty, muddy, nebulous, stormy

 

41. mutable (adj.)

ความหมาย: เปลี่ยนแปลงได้ ไม่แน่นอน

Synonyms: alterable, erratic, fickle, fluctuating, inconstant, mercurial, unreliable, vacillating, variable, wavering

 

42. notorious (adj.)

ความหมาย: ซึ่งมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดี

Synonyms: blatant, flagrant, infamous, popular, prominent, wanted, well-known, dishonorable, disreputable, glaring, ill-famed

 

43. oblivious (adj.)

ความหมาย: ไม่นึกถึง

Synonyms: blind, deaf, inattentive, unconcerned, unfamiliar, uninformed, absent, absentminded, absorbed

 

44. obsession (n.)

ความหมาย: ความหลงใหล

Synonyms: compulsion, delusion, enthusiasm, fascination, infatuation, mania, passion, phobia, preoccupation, attraction

 

45. obsolete (adj.)

ความหมาย: ล้าสมัย

Synonyms: antiquated, archaic, out-of-date, outmoded, anachronistic, ancient, antediluvian, antique

 

46. obtrusive (adj.)

ความหมาย: ก่อความรำคาญ

Synonyms: bulging, busy, forward, impertinent, importunate, interfering, intrusive, jutting


47. perverse (adj.)

ความหมาย: ตรงกันข้าม แปลกประหลาด

Synonyms: contradictory, wicked, abnormal, bad-tempered, cantankerous, capricious, contrary, contumacious, corrupt, crabby

 

48.  petrify (v.)

ความหมาย: ทำให้แข็งขึ้น ทำให้กลายเป็นหิน

Synonyms: calcify, clarify, fossilize, harden, lapidify, mineralize, set, solidify, turn to stone

 

49. procrastinate (v.)

ความหมาย: ผลัดวันประกันพรุ่ง

Synonyms: dawdle, hesitate, adjourn, dally, defer, drag, goldbrick, lag, linger, loiter, pause, poke, postpone, prolong


50. provisional (adj.)

ความหมาย: เป็นการชั่วคราว

Synonyms: tentative, conditional, interim, temporary, transitional, dependent, ephemeral, experimental

______________________________________________________

 

เก่งศัพท์ IELTS อัป Band 7.0+ ต้องเซ็ทนี้ ✅

 

★ Kru Jeab IELTS การันตี Band 7.0+ ★

ติว IELTS Online ครบทุกทักษะ เนื้อหาครบ เทคนิคเพียบ เก็งโจทย์แม่น!

★ ติว IELTS ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking

★ ติวจากพื้นฐาน เจาะลึกข้อสอบทุกพาร์ท โจทย์ทุกแบบ

★ ตะลุยแนวข้อสอบเหมือนจริง เฉลยโดยครูเจี๊ยบ

★ การันตี 7.0+ (ไม่ถึงสามารถทวนคอร์สได้)

★ เรียนแบบ Online ไม่ต้องเดินทางไปไหน

★ บริการตรวจการบ้าน Writing ฟรี 2 Tasks (จากในคอร์ส)

 

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

โดย InterHub by OpenDurian
สินค้าที่เกี่ยวข้อง