9 อันดับมหาลัย โดดเด่นคณะเภสัช+ทันตะ

9 อันดับมหาลัย โดดเด่นคณะเภสัช+ทันตะ

เปิดโผ 9 อันดับ มหาลัย ที่โดดเด่นคณะเภสัชศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เด็กสายวิทย์สุขภาพ ควรสอบเข้าให้ได้

ม.6 ใครเล็งคณะเภสัชศาสตร์ หรือ ทันตแพทยศาสตร์ไว้ แต่ยังไม่ชัวร์ว่าจะเข้ามหาลัยไหนดี วันนี้พี่จะมาแนะนำ 9 มหาลัย ที่โดดเด่นคณะเภสัชและทันตะโดยน้อง ๆ สามารถนำไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสอบเข้า เพราะทั้ง 9 มหาลัยนี้ ดีสูสีไม่แพ้กัน หากน้อง ๆ สอบเข้าได้ รับรองไม่ผิดหวัง!

 

1. มหาลัยมหิดล

 

มหาลัยนี้ขึ้นชื่อและโดดเด่นในทุกๆด้านของวิทยศาสตร์สายสุขภาพ รวมทั้งคณะเภสัชและทันตะด้วย เป็นมหาลัยที่เพียบพร้อมในทุกๆด้าน จัดการศึกษาที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนโดยใช้การเรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง

 

2. จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

เป็นมหาลัยที่มีการแข่งขันสูงทุกคณะ โดยเฉพาะคณะทันตะและเภสัช เพราะเป็นเลิศในงานวิชาการและวิจัย เป็นผู้นำทางวิชาชีพที่มีทักษะและความสามารถที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมการวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรม นอกจากนี้ยังพัฒนาองค์กรให้มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมภิบาลและมีประสิทธิภาพสูงและมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและยั่งยืน 

อยากสอบติดคณะเภสัชหรือทันตะ กดทดลองเรียนฟรี คอร์สปั้นหมอ

 

3. มหาลัยเชียงใหม่

 

คณะเภสัชและทันตะของมหาลัยเชียงใหม่ เป็นคณะยอดนิยม การแข่งขันสูง เพราะมหาลัยนี้จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม นอกจากนี้ ยังเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงกับชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

 

4. มหาลัยธรรมศาสตร์

 

คณะทันตะจัดการเรียนการสอนด้วย active learning ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและเครื่องมือวิจัยขั้นสูง  ดำเนินหลักสูตรทันตกรรมแบบสหสาขา ส่วนคณะเภสัชผลิตเภสัชกรที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณลักษณะ GREATS สร้างสรรค์งานวิจัยด้านเภสัชศาสตร์ ที่มีคุณภาพระดับสากลและตอบสนองความต้องการของประเทศ บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย

 

5. มหาลัยบูรพา

 

คณะทันตะและเภสัชของมหาลัยบูรพาโดดเด่นไม่แพ้มหาลัยอื่นๆ เนื่องจากมหาลัยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพระดับสากลผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพวิชาชีพ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อยากสอบติดคณะเภสัชหรือทันตะ กดทดลองเรียนฟรี คอร์สปั้นหมอ

 

6. มหาลัยขอนแก่น

 

คณะเภสัช ม.ขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านเภสัชชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3  ของประเทศ และมีความเป็นสากล มุ่งให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้คู่ทักษะอย่างแท้จริง ส่วนคณะทันตะ มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน โดยมีพันธกิจ คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพ

 

7. มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

คณะทันตะมุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากร ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จากจุดก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน คณะเภสัชมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

อยากสอบติดคณะเภสัชหรือทันตะ กดทดลองเรียนฟรี คอร์สปั้นหมอ

 

8. มหาลัยสงขลานครินทร์

 

ทั้งคณะเภสัชและทันตะของม.สงขลา มุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะความชำนาญของบัณฑิต มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาสังคม นอกจากนี้ยังบริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เพื่อตอบสนองวิชาชีพ อุตสาหกรรม และสังคม บริการวิชาชีพที่เน้นการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและบูรณาการสหสาขา เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมเพื่อบริการชั้นเลิศและสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

 

9. มหาลัยนเรศวร

 

มหาวิทยาลัยนี้ขึ้นชื่อในเรื่องการทำงานกันเป็นทีม เมื่อจบไปบัณฑิตจะมีความสามารถและความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานในการทำงาน อีกทั้งยังเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังเข้าใจและรู้ทันเทคโนโลยีอีกด้วย

 

คณะเภสัชศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ของทั้ง 9 มหาลัยนี้ การแข่งขันสูงทุกปี หากเตรียมตัวไม่ดี โอกาสติดยาก น้อง ๆ ที่อยากสอบเข้า 2 คณะข้างต้น ควรเตรียมตัวแต่เนิ่น ๆ อยากสอบติดคณะเภสัชหรือทันตะ กดทดลองเรียนฟรี คอร์สปั้นหมอ

 

 

สินค้าที่เกี่ยวข้อง