ไวยากรณ์ 把 คำที่คนไทยมักพลาด และใช้ผิดบ่อยเมื่อสอบ HSK5

ไวยากรณ์ 把 คำที่คนไทยมักพลาด และใช้ผิดบ่อยเมื่อสอบ HSK5

รู้จักไวยากรณ์ HSK5 อย่าง 把 ที่คนไทยมักพลาดและใช้ผิดอยู่บ่อยๆ พร้อมเข้าใจการใช้ที่ถูกต้องและข้อควรระวังที่ไม่รู้ไม่ได้ ใครรู้ตัวว่าไม่แม่นต้องอ่านเลย!

        สำหรับหลายๆ คนที่เรียนภาษาจีนนั้น ไวยากรณ์จีนที่สำคัญอย่าง 把 คงเป็นคำที่เพื่อนๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เนื่องจาก 把 เป็นหนึ่งในคำที่ชาวจีนใช้บ่อยมาก แต่ในขณะเดียวกันนั้น ไวยากรณ์ที่มีหลักการใช้ที่คล้ายเคียงกับ 把 ในภาษาไทยนั้นกลับไม่มีเลย คำที่ใกล้เคียงมากสุดก็มีเพียง “เอา” แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันซะทีเดียว ด้วยความไม่คุ้ยเคยและแปลกใหม่ ทำให้ 把 เป็นหนึ่งในไวยากรณ์ที่คนไทยใช้ผิดเยอะที่สุด โดยเฉพาะในข้อสอบ HSK5 พาร์ทเรียงคำให้เป็นประโยคที่มักนำ 把 มาออกข้อสอบอยู่เสมอ ดังนั้นบทความในวันนี้จะอธิบายถึงหลักการใช้ 把 ที่ถูกต้องและข้อควรระวัง เพื่อให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจหลักการใช้ ไวยากรณ์ HSK5 ให้มากขึ้น และเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าร่วมการสอบที่สำคัญอย่างการสอบ HSK5 ค่ะ 

Multiple choice answer sheet with sad face snd a yellow pencil.


 

สารบัญ

 • โครงสร้างพื้นฐานของ 把
 • โครงสร้างเมื่อมีกรรมมากกว่า 1 ของ 把
 • โครงสร้างรูปปฏิเสธของ 把
 • ข้อควรระวังในการใช้ 把

 


 

โครงสร้างพื้นฐานของ 把

        ในภาษาจีนนั้นประโยคที่มี 把 จะมีจุดประสงค์เพื่อเน้นว่าการกระทำของประโยคนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งจะแตกต่างจากประโยคทั่วไปที่เน้นที่ประธาน หรือประโยคที่มี 被 ที่เน้นที่ผู้ถูกกระทำ โดยการใช้ 把 จะมีโครงสร้างที่มักใช้กันทั่วไปดังนี้ :

 

    ประธาน + + กรรม + กริยา + บทเสริมกริยา    

 

ตัวอย่างเช่น :

 • 这本书完了

zhè běn shū kàn wán le.

ฉันอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว

 

 • 书从书包里出来

shū cóng shūbāo lǐ chūlai.

เขาหยิบหนังสือออกมาจากกระเป๋า

 

 • 老师房间装饰得很漂亮

Lǎoshī fángjiān zhuāngshì de hěn piàoliàng.

คุณครูตกแต่งห้องสวยมาก

 

        จุดที่คนเรียนจีนมักพลาด เนื่องจากเมื่อใช้ 把 แล้ว จะเป็นการเน้นยำถึงการกระทำ ว่าการกระทำนั้นๆ เป็นไปอย่างไร มีผลลัพธ์แบบไหน จึงจำเป็นต้องมีบทเสริมกริยาอยู่ด้วยเสมอ และไม่สามารถที่จะจบประโยคด้วยคำกริยาเพียงอย่างเดียวได้ 

        เช่น 我把灯关。แบบนี้จะถือว่าผิด

   我把灯关了。แบบนี้จะถือว่าถูกต้อง

  

โครงสร้างเมื่อมีกรรมมากกว่า 1 ของ 把

        ในกรณีที่ต้องการใช้  把 ในประโยคที่มีกรรมมากกว่า 1 ตัว เราจะใช้คำว่า 给(gěi ให้) เข้ามาช่วยในประโยคตามโครงสร้างดังนี้

 

    ประธาน + + กรรม1 + กริยา + + กรรม2    

 

ตัวอย่างเช่น :

 • 那本书送他了。

nà běn shū sòng gěi tā le.

ฉันเอาหนังสือเล่มนั้นให้เขาไปแล้ว

 

 • 你能不能钱还我?

Nǐ néng bu néng qián huán gěi wǒ?

คุณสามารถคืนเงินให้ฉันได้ไหม?

 

 • 老师零食分同学们。

Lǎoshī língshí fēn gěi tóngxuémen.

คุณครูแบ่งขนมให้เหล่านักเรียน

A female hand is giving a snack to Asian kid with the red shirt.

  

โครงสร้างรูปปฏิเสธของ 把

        รูปปฏิเสธของประโยคที่มี 把 สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบ โดยแบ่งเป็นรูปประโยคปฏิเสธที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต และรูปประโยคปฏิเสธที่ใช้กับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเป็นปัจจุบัน

 

รูปประโยคปฏิเสธที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีต

        โครงสร้างประโยคของเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนั้นจะใช้ 没有 มาช่วยในการปฏิเสธ เพื่อบ่งบอกว่าประธานของประโยคไม่ได้กระทำสิ่งนั้นๆ โดยจะมีโครงสร้างดังนี้

 

    ประธาน + 没有 + + กรรม + กริยา + บทเสริมกริยา    

 

ตัวอย่างเช่น :

 • 没有那本书拿走。

méiyǒu nà běn shū ná zǒu.

เขาไม่ได้เอาหนังสือเล่มนั้นไป

 

 • 没有作业交给老师。

méiyǒu zuòyè jiāo gěi lǎoshī.

เขาไม่ส่งการบ้านให้คุณครู

 

 • 爸爸没有杯子放在桌子上

Bàba méiyǒu bēizi fàng zài zhuōzi shàng.

พ่อไม่ได้เอาแก้ววางบนโต๊ะ

 

รูปประโยคปฏิเสธที่ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรือยังไม่เกิดขึ้น

        โครงสร้างประโยคของเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันหรืออนาคตนั้นจะใช้ 不要 มาช่วยในการปฏิเสธ เพื่อบ่งบอกให้ประธานของประโยคอย่ากระทำสิ่งนั้นๆ โดยจะมีโครงสร้างดังนี้

 

    ประธาน + 不要 + + กรรม + กริยา + บทเสริมกริยา    

 

ตัวอย่างเช่น :

 • 不要门关上。

búyào mén guān shàng.

เธอไม่ต้องปิดประตูนะ

 

 • 不要钥匙送给别人。

búyào yàoshi sòng gěi biérén.

เธออย่าเอากุญแจให้คนอื่นล่ะ

 

 • 不要垃圾扔在这里。

búyào lājī rēng zài zhè lǐ.

คุณอย่าทิ้งขยะไว้ตรงนี้

Dirty food scraps were left on the aisle.

  

ข้อควรระวังในการใช้ 把

        นอกจากการวางตัวแหน่งของ 把 ในประโยคผิดแล้ว ยังมีอีกหลายจุดที่คนเรียนจีนมักพลาดและไม่รู้ ทำให้เมื่อใช้ไวยากรณ์ 把 แล้วมักใช้ผิด เพื่อให้สามารถใช้ 把 ได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการเข้าร่วมการสอบ HSK5 จึงควรรู้จักข้อควรระวังในการใช้ดังนี้ :

 

 1. ในประโยคกรรมที่เฉพาะเจาะจง

เนื่องจากไวยากรณ์ 把 จะเป็นการเน้นถึงการกระทำของประโยค จึงต้องระบุให้แน่ชัดว่ากรรมที่ถูกกระทำในประโยคเป็นสิ่งไหน โดยจะสามารถแบ่งเป็น 2 กรณีได้ดังนี้

 

 • ใช้สรรพนามชี้เฉพาะอย่างมาช่วยระบุ

                    ตัวอย่างเช่น  这本书、那些朋友

 

 • ใช้บุคคลในการแสดงความเป็นเจ้าของ

                    ตัวอย่างเช่น 我的手机、她的书包

 

แต่จะไม่สามารถใช้กับกรรมที่ไม่ชี้เฉพาะอย่าง 一个(yī gè หนึ่งอัน) หรือ 一些(yīxiē จำนวนหนึ่ง) ได้

เช่น 一本书、一些朋友、一个手机 แบบนี้จะถือว่าผิด


 

 1. ประเภทคำกริยาที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับ 把

        ในการใช้ 把 นั้น จะมีคำกริยาบางประเภทที่เราไม่สามารถนำมาใช้เป็นกริยาหลักได้ โดยแบ่งคำกริยาเหล่านี้ออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภท

 

 1. กริยาการรับรู้และประสาทสัมผัส

ตัวอย่างคำศัพท์ : 看见、听见、认识、明白、知道

ตัวอย่างการใช้ :我把他认识了。 แบบนี้จะถือว่าผิด

ต้องแก้เป็น 我认识他了。(ฉันรู้จักเขา)

 

 1. กริยาที่เกี่ยวกับการคงอยู่หรือลักษณะ

ตัวอย่างคำศัพท์ : 有、在、存在、是、像

ตัวอย่างการใช้ :我把书有了。 แบบนี้จะถือว่าผิด

ต้องแก้เป็น 我有书了。(ฉันมีหนังสือแล้ว)

 

 1. กริยาที่เกี่ยวกับความรู้สึก

ตัวอย่างคำศัพท์ : 同意、怕、生气、关心、愿意

ตัวอย่างการใช้ :我把他生气了。 แบบนี้จะถือว่าผิด

ต้องแก้เป็น 我生他的气了。(ฉันโมโหเขา)

 

 1. กริยาที่เกี่ยวข้องกับลักษะท่าทางร่างกาย

ตัวอย่างคำศัพท์ : 坐、站、躺、趴、跪

ตัวอย่างการใช้ :我把椅子坐了。 แบบนี้จะถือว่าผิด

ต้องแก้เป็น 我坐在椅子上了。(ฉันนั่งบนเก้าอี้)

 

 1. กริยาที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง

ตัวอย่างคำศัพท์ : 去、来、上、下、过去

ตัวอย่างการใช้ :我把曼谷去过一次。 แบบนี้จะถือว่าผิด

ต้องแก้เป็น 我去过一次曼谷。(ฉันเคยไปกรุงเทพมาแล้วหนึ่งครั้ง)


 

        ในความเป็นจริงแล้วไวยากรณ์ 把 มีหลักการใช้ที่ค่อนข้างง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ด้วยความไม่คุ้นชินจึงทำให้ใช้ผิดได้บ่อย แต่หลังจากที่อ่านบทความนี้จบแล้ว เพื่อนๆ ก็คงมีความเข้าใจต่อการใช้ 把 มากขึ้น และใช้ได้ถูกต้องอย่างไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะ รับรองว่าการคุยกับคนจีน เขียนบทความภาษาจีน หรือสอบ HSK5 ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายเลยค่ะ

 

        แต่ถ้าเพื่อนอยากเพิ่มความมั่นใจว่าจะใช้ไวยากรณ์จีนได้ถูกต้องทุกตัวแล้วล่ะก็ ต้องคอร์สติว HSK5 กับครูพี่นิวเลย เพราะในคอร์สเขามีสอนไวยากรณ์จีนที่สำคัญและพบได้บ่อยมากๆ ในข้อสอบ HSK5 แน่นอนว่าเนื้อหาภายในคอร์สไม่ได้เพียงแค่นี้เท่านั้น แต่ยังมีสอนศัพท์จีนที่น่ารู้และใช้บ่อย การติว HSK5 แบบอัดแน่นจัดเต็ม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ที่จะช่วยเตรียมให้พร้อมก่อนไปสอบ HSK5 การันตีว่าผ่าน HSK5 ได้ชัวร์ คะแนน 200 up!


 

HSK5 test preparation course with New tutor is guarantee 200 points up.


 

Red Facebook inbox button with the mouse click.