เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (Terms of Service)

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้ครอบคลุมถึงทุกเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม opendurian.com ซึ่งให้บริการโดยบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด ("OpenDurian.com" หรือ "ผู้ให้บริการ" หรือ "เว็บไซต์") โดยไม่คำถึงวิธีการเข้าถึง รูปแบบการแสดงผล เนื้อหาที่เข้าถึงหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึง  ซึ่งบังคับใช้กับบุคคล นิติบุคคลและซอฟท์แวร์ที่เข้าถึงบริการข้างต้นทั้งโดยมีผู้ควบคุมและทั้งที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ("ผู้ใช้บริการ")

กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการอย่างรอบคอบก่อนใช้งานเว็บไซต์และบริการของ OpenDurian.com  การใช้บริการของ OpenDurian.com ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเท่ากับได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้แล้ว  และ OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการนี้โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ


เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการสาธารณะของ OpenDurian.com

  1. OpenDurian.com ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ ข้อสอบพร้อมเฉลย วิดีโอเนื้อหา และวิดีโอเฉลยข้อสอบ
  2. ผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานบริการสาธารณะของ OpenDurian.com
  3. เว็บไซต์ OpenDurian.com ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูล เนื้อหาหรือการใช้บริการของ OpenDurian.com  รวมถึงความความเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถใช้บริการของ OpenDurian.com
  4. ผู้ใช้บริการของ OpenDurian.com สามารถใช้งานบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น  ห้ามมิให้นำไปใช้งานเพื่อธุรกิจหรือการค้าโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด


ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย (Copyrights)

OpenDurian.com ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด

โจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ที่มิใช่แนวข้อสอบหรือเฉลย เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ทางบริษัทโอเพ่นดูเรียน จำกัด มิได้มีความเกี่ยวข้องกับ สทศ. และได้นำโจทย์และการเรียบเรียงโจทย์จากข้อสอบ PAT1 มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอนโดยไม่แสวงหาผลกำไรเท่านั้น