ทำความรู้จัก CommDe จุฬา สถาปัตย์อินเตอร์

ทำความรู้จัก CommDe จุฬา สถาปัตย์อินเตอร์

CommDe จุฬา เป็นอีกหนึ่งสาขาเรียนที่หลายคนสนใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายๆ คนที่ยังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ด้วยความที่มีคำว่า Com นำหน้า ทำให้มีน้องๆ บางส่วนเข้าใจว่าเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือพวกสาขาวิศวคอม วิทย์คอม หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่ในความจริงแล้วไม่ใช่เลย เพราะ CommDe จุฬา เป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ทำความรู้จัก CommDe จุฬา สถาปัตย์อินเตอร์ 

CommDe จุฬา คืออะไร

CommDe จุฬา เรียนอะไร

CommDe จุฬา ใช้อะไรบ้าง

CommDe จุฬา ค่าเทอม

CommDe จุฬา สอบอะไรบ้าง


 

 

 

CommDe จุฬา คืออะไร

 

ทำความเข้าใจกันก่อนว่าหลักสูตรนี้คืออะไร โดย CommDe นั้นย่อมาจาก Communication Design มีชื่อสาขาภาษาไทยว่า การออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

CommDe จุฬา เรียนอะไร

 

CommDe จุฬาเป็นหลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาที่สอนในหลักสูตรจะเกี่ยวกับการออกแบบและการสื่อสาร หรือการออกแบบสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสาร ซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างกับการออกแบบสถาปัตยกรรม สามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้อย่างหลากหลาย อาทิ ครีเอทีฟ ผู้กำกับศิลป์ Grapic Designer นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

 

 

CommDe จุฬา ใช้อะไรบ้าง

 

ในการสอบเข้า CommDe จุฬา จะต้องใช้คะแนนต่างๆ ซึ่งต้องเป็นคะแนนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด จะถือเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงกับที่คณะต้องการ และมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ซึ่งทางคณะจะทำการคัดเลือกอีกครั้ง สำหรับการสมัคร CommDe จุฬา และสิ่งที่ต้องใช้ ได้แก่ 

 

 • คะแนนภาษาอังกฤษที่ยอมรับ เช่น CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ SAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ Duolingo English Test ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน เป็นต้น
 • คะแนนคณิตศาสตร์ที่ยอมรับ เช่น SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 490 คะแนน CU-AAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน เป็นต้น
 • ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ 
 • แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

เกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนที่ใช้สมัคร CommDe จุฬา

 

GPAX

ไม่กำหนดขั้นต่ำ

คะแนนภาษาอังกฤษ 

(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

CU-TEP

≥ 80

IELTS

≥ 6.0

DET

≥ 100

SAT (Verbal)

≥ 450

คะแนนคณิตศาสตร์ 

(เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง)

SAT (Math)

≥ 490

CU-AAT (Math)

≥ 450
 

CommDe จุฬา ค่าเทอม

 

ภาคเรียน

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้มหาวิทยาลัย
(บาท)

ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้คณะ

(บาท)

รวม 

(บาท)

ภาคต้น

25,500

70,000

232,375

ภาคปลาย

25,500

70,000

ภาคฤดูร้อน

6,375

35,000

 

สรุปค่าเทอม CommDe จุฬา จะอยู่ที่ประมาณ 232,375 บาท/ปี โดยเทอมปกติค่าเทอมอยู่ที่ประมาณ 95,500 บาท/เทอม ส่วนค่าเทอมภาคฤดูร้อนอยู่ที่ประมาณ 41,375 บาท/เทอม (อัตราค่าเทอมนี้เป็นของนักศึกษาชาวไทย) ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต เป็นต้น 

 

CommDe จุฬา สอบอะไรบ้าง

 

ผู้สมัคร CommDe จุฬา จะต้องสอบอะไรบ้าง โดยปกติจะแบ่งเป็นการสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ทางคณะกำหนด และสอบเพื่อพิจารณารับเข้าศึกษาต่อ สิ่งที่ผู้สมัครต้องสอบ ได้แก่ 

 

 • สอบภาษาอังกฤษ (เช่น CU-TEP, IELTS, DET, SAT (Verbal) เป็นต้น)
 • สอบคณิตศาสตร์ (เช่น SAT (Math), CU-AAT (Math) เป็นต้น)
 • สอบสัมภาษณ์ (จัดสอบโดยคณะ)
 • สอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ (จัดสอบโดยคณะ)

 

การสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์

 

เนื่องจากการรับสมัครของ CommDe จุฬา ได้มีการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเอาไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติ 2 อย่างที่ต้องการคะแนนสอบ นั่นก็คือความสามารถทางภาษาอังกฤษ และความสามารถทางคณิตศาสตร์ โดยในการสอบทั้ง 2 อย่างนี้ ต้องสอบเพื่อให้มีคะแนนออกมาก่อน จึงจะมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก สามารถสอบได้หลายครั้งตามที่ต้องการ แต่คะแนนที่ใช้สมัครได้จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีก่อนถึงวันสมัคร จึงสามารถสอบแก้ตัวใหม่ได้เมื่อคะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ การสอบเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ได้แก่

  

 • สอบภาษาอังกฤษ (เช่น CU-TEP, IELTS, DET, SAT (Verbal) เป็นต้น)
 • สอบคณิตศาสตร์ (เช่น SAT (Math), CU-AAT (Math) เป็นต้น)

 

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน 2 ส่วนนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบที่จัดสอบโดยคณะ

 

 

การสอบเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อ

 

ส่วนนี้มีผลกับการเข้ารับการศึกษา เพราะเป็นการสอบหลังจากทำการสมัครคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว หากทางคณะพบว่ามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ก็จะมีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อ เป็นการสอบที่ทางคณะเป็นผู้จัดสอบ จำนวนผู้เข้าสอบจะมากกว่าจำนวนรับเข้าศึกษา ซึ่งหลังจากสอบส่วนนี้แล้วทางคณะจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสูงสุดตามจำนวนรับเข้า เช่น จำนวนรับเข้าศึกษา 80 คน ก็หมายความว่าผู้ที่มีคะแนนสอบสูงสุด 80 คนจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร CommDe จุฬา โดยการสอบเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ได้แก่

 

 • สอบสัมภาษณ์ 
 • สอบทักษะการปฏิบัติงานออกแบบ 

 

ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน 2 ส่วนนี้สูงสุดในจำนวนรับเข้าศึกษา จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

 

ทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับสาขา CommDe จุฬา หรือการออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิสมัครสอบ และจะต้องทำคะแนนสอบ (ที่จัดสอบโดยคณะ) ให้ได้สูงสุดในจำนวนรับเข้าศึกษา จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อในสาขานี้ 

 

 

เรียนต่อจุฬา-ธรรมศาสตร์ ต้องมีคะแนน CU-TEP & TU-GET

 

 • คอร์ส CU-TEP & TU-GET ครูเจี๊ยบครูนกติวจัดให้ครบทั้ง Grammar/Listening/Reading/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์
 • วิธีเก็งคำตอบ
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 25 ปี
 • ครูนกมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมายาวนานกว่า 10 ปี


 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-385-6303

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้อง
คอร์สติว CU-TEP & TU-GET l KruJeab & KruNokk
คอร์สติว CU-TEP & TUGET ติวเข้ม! เนื้อหาจัดเต็ม คอร์สเดียวสอบได้ 2 สนามสอบ! พิชิตฝัน ไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือธรรมศาสตร์ สอนโดยกูรูด้านภาษา ประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี! CU-TEP การันตีคะแนน 100+ และ TU-GET การันตีคะแนน 750+ ข้อสอบยากแค่ไหนก็ผ่านได้ คะแนนไม่ถึงยื่นเรียนซ้ำได้ไม่อั้น!
คอร์สติว Kru Jeab IELTS Academic 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ ติวสอบ IELTS ครบ 4 ทักษะ (Listening/Reading/Writing/Speaking)
คอร์สติว Kru Jeab IELTS General 4 Skills
คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์ Kru Jeab IELTS 4 Skills
คอร์สติว Kru Jeab Basic Grammar
ติว Grammar ครบ! เพื่อการสอบ กับครูเจี๊ยบประสบการณ์ติวกว่า 25 ปี
คอร์สติว SAT Verbal & Math | KruJeab / KruNokk / KruBeer
คอร์สติว SAT ออนไลน์ ติวเข้ม เนื้อหาแน่น เทคนิคเพียบ เตรียมตัวเข้าคณะอินเตอร์ในฝัน! โดยสุดยอดอาจารย์คุณภาพมากประสบการณ์ เรียน SAT ที่นี่ที่เดียวจบ มีครบทุกทักษะ การันตีคะแนนไม่ถึงเรียนซ้ำไม่อั้น!
สินค้าที่เกี่ยวข้อง