How to ขอวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตัวเอง

How to ขอวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตัวเอง

ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปออสเตรเลีย การขอวีซ่าออสเตรเลียย่อมเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้เดินทาง ไม่ว่าจะท่องเที่ยว เรียนต่อ หรือทำงาน ทั้งนี้ประเทศออสเตรเลียได้กำหนดเงื่อนไขเอาไว้หลายอย่าง ซึ่งผู้ที่ต้องการขอวีซ่าก็จะต้องทำตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยบทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการขอวีซ่าออสเตรเลียด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่ง Agency

How to ขอวีซ่าออสเตรเลีย ด้วยตัวเอง 

 

ขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับเรียนต่อ

ขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับท่องเที่ยว

ขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับทำงาน


 

วีซ่าออสเตรเลีย มีกี่ประเภท

 

วีซ่าออสเตรเลีย แบ่งประเภทได้ ดังนี้

 

 • วีซ่าชั่วคราว

 

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (ประเภท 462)
 • วีซ่าขอผ่านเข้า-ออกประเทศ
 • วีซ่านักเรียน (ประเภท 500)
 • วีซ่าทำงานชั่วคราว (ประเภท 400)

 

 • วีซ่าถาวร

 

 • วีซ่าครอบครัว
 • วีซ่าทำงาน
 • วีซ่าธุรกิจ


 

แนะนำการเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษสำหรับวีซ่าออสเตรเลีย 

 

ในประเทศออสเตรเลียหากมีการเรียกใช้คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนน IELTS จะเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 

 • วีซ่านักเรียน ต้องใช้คะแนนภาษาอังกฤษประกอบการยื่นขอวีซ่า แต่ไม่กำหนดขั้นต่ำ แต่ในการสมัครเรียนแนะนำว่าควรมี IELTS 6.0 ขึ้นไป ซึ่งจะมีโอกาสสมัครเรียนได้สูงขึ้น และส่งผลให้โอกาสขอวีซ่าผ่านสูงขึ้นด้วย 
 • วีซ่า Subclass 485 สำหรับขอหลังเรียนจบเพื่อทำงานในออสเตรเลียต่อ 2 - 4 ปี ต้องใช้ IELTS 6.0 ขึ้นไป  
 • วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (Subclass 462) สามารถขอวีซ่านี้ผ่านโครงการ WAH ซึ่งต้องใช้คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 4.5 
 • วีซ่า Subclass 186 (นายจ้างสปอนเซอร์ สำหรับคนทำงาน) จะต้องมี IELTS 6.0 คะแนนขึ้นไป 

 

**นี่เป็นเพียงตัวอย่างการใช้ IELTS สำหรับสมัครวีซ่าเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีวีซ่าอีกหลายประเภทที่อาจต้องใช้ IELTS ประกอบการสมัคร

 

 

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับเรียนต่อ

 

วีซ่าชั่วคราวที่สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 5 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาวีซ่าขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เรียนและระยะเวลาหลักสูตรด้วย

 

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าออสเตรเลียสำหรับเรียนต่อ

 

 1. สมัครเรียน
 2. ซื้อประกันสุขภาพสำหรับนักเรียนต่างชาติ
 3. สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ http://online.immi.gov.au/lusc/login 
 4. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 5. อัปโหลดเอกสาร
 6. ชำระเงิน
 7. ตรวจสุขภาพ
 8. เก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 9. รอผล

 

เอกสารที่ต้องใช้ขอวีซ่าออสเตรเลียสำหรับเรียนต่อ

 

 1. ใบกรอกฟอร์มยื่นวีซ่าออนไลน์
 2. เอกสารการเรียน (Transcript และใบจบ)
 3. เอกสารรับรองงาน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. Passport
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน
 7. สำเนาสูติบัตร
 8. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 รูป
 9. เอกสารตอบรับสมัครเรียน
 10. เอกสารประกันสุขภาพออสเตรเลีย (OSHC)
 11. เอกสารตรวจสุขภาพในไทย
 12. จดหมายแสดงจุดประสงค์ในการเข้าประเทศ
 13. เอกสารรับรองการเงิน
 14. หลักฐานการสนับสนุนทางการเงินจากสปอนเซอร์
 15. ประวัติการเดินทางทั้งหมดที่มี
 16. คะแนนวัดผลภาษาอังกฤษ (แนะนำ IELTS)

 

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ใช้เวลากี่วัน สำหรับเรียนต่อ

 

ใช้เวลาพิจารณา 30 - 61 วันทำการนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร

 

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับท่องเที่ยว

 

จัดเป็นวีซ่าชั่วคราวที่สามารถอยู่ในออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือน

 

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าออสเตรเลียสำหรับท่องเที่ยว

 

 1. วางแผนการเดินทาง 
 2. สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ http://online.immi.gov.au/lusc/login 
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 4. ยื่นเอกสารผ่านเว็บศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย
 5. ชำระเงิน
 6. เก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 7. รอผล

 

เอกสารที่ใช้

 

 1. ใบคำร้อง
 2. Passport มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 3. Passport เก่าทุกเล่มที่มี
 4. รูปถ่ายหน้าตรง (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 5. หนังสือรับรองการทำงาน หรือ เอกสารยืนยันที่มาของรายได้
 6. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (Bank Statement) จากทางธนาคาร
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน
 8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 10. สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 11. เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 12. เอกสารการจองของโรงแรมหรือหลักฐานยืนยันการจองที่พัก (ถ้ามี)
 13. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทาง
 14. จดหมายเชิญ พร้อมแนบสำเนา Passport (กรณีมีคนเชิญ)
 15. แผนผังลำดับญาติ (Family Tree) กรณีให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน 
 16. หากผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ต้องมีจดหมายยินยอมจากผู้ปกครองให้เดินทางไปต่างประเทศ จากสำนักงานเขตฯ

 

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ใช้เวลากี่วัน สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว

 

ระยะเวลาในการพิจารณาเพื่ออนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 10 วันทำการ โดยผู้ขอวีซ่าสามารถยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าได้ก่อนวันเเดินทาง 3 เดือน

 

 

วีซ่าออสเตรเลีย สำหรับทำงาน

 

วีซ่าทำงานออสเตรเลีย มีทั้งแบบชั่วคราวและถาวร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับสายงาน เพราะบางสายงานต้องสอบใบประกอบวิชาชีพก่อนขอวีซ่า และบางสายงานต้องสอบ IELTS ด้วย เพื่อประกอบการขอวีซ่า อีกทั้งในเรื่องของการขอวีซ่าทำงานชั่วคราวและถาวรก็มีขั้นตอนแตกต่างกัน ทั้งนี้ทางบทความจะขอกล่าวถึงภาพรวม ดังนี้

 

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าออสเตรเลียสำหรับทำงาน

 

 1. ได้รับการตอบรับเข้าทำงาน
 2. สร้างบัญชีผู้ใช้ที่เว็บไซต์ http://online.immi.gov.au/lusc/login 
 3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
 4. ยื่นเอกสารผ่านเว็บศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (VFS Australia) ประเทศไทย
 5. ชำระเงิน
 6. เก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 7. รอผล

 

ขอวีซ่าออสเตรเลีย ใช้เวลากี่วัน สำหรับทำงาน

 

ระยะเวลาพิจารณาขึ้นอยู่กับสายงานและประเภทวีซ่า ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน

 

 

วีซ่าออสเตรเลีย ค่าธรรมเนียม

 

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียม (โดยประมาณ)

วีซ่าท่องเที่ยว

3,150 บาท

วีซ่าทำงาน

ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า เช่น วีซ่า 462 ประมาณ 13,000 บาท วีซ่าประเภท 400 ประมาณ 8,500 บาท เป็นต้น

วีซ่าเรียนต่อ

16,000 บาท


 

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบ Real Time ที่นี่  


 

ตารางสรุปเรื่องวีซ่าออสเตรเลีย

 

ประเภทวีซ่า

ระยะเวลาที่อยู่ในออสเตรเลียได้นานที่สุด

ค่าธรรมเนียม
(โดยประมาณ)

ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

3 เดือน

3,150

10 วัน

วีซ่าทำงาน

เนื่องจากมีวีซ่าสำหรับทำงานหลายประเภท 

รายละเอียดจึงขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า

วีซ่าเรียนต่อ

5 ปี

16,000

30 - 61 วัน 

ทั้งหมดเป็นข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งกล่าวถึงภาพรวมในเรื่องของขั้นตอนการขอและเอกสารที่ใช้ หลายวีซ่าอาจต้องใช้คะแนน IELTS ประกอบ ซึ่งเป็นการวัดผลภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างยาก 

 

หากใครที่คะแนนยังไม่พร้อม หรือสอบมาหลายครั้งแล้วยังไม่ถึงเกณฑ์ แนะนำคอร์สติว IELTS โดยเฉพาะ เพื่อเอาเทคนิคไปใช้ทำข้อสอบให้ผ่านและทันเวลา อาจดีกว่าอ่านเองในหลายๆ กรณี

 

เรียนต่อ + ทำงานออสเตรเลียควรมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย


 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง