durian-logo-desktop
durian-logo-mobile
คอร์สเรียน
เกี่ยวกับเรา
แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง

แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง

แพทย์จุฬา คณะในฝันของน้องๆ จำนวนมาก สำหรับปีนี้เป็นการสอบเข้าในปีการศึกษา 2566 หรือที่เรียกว่า TCAS66 ซึ่งก็เป็นเหมือนทุกๆ ปี ที่คณะแพทย์จุฬา จะเปิดรับไวกว่าคณะอื่นๆ ครั้งนี้ทางบทความจึงมีความเคลื่อนไหวมาฝากกัน ดังนี้

แพทย์จุฬา TCAS66 แต่ละรอบใช้อะไรบ้าง


 

แพทย์จุฬา TCAS66 เปิดรับกี่รอบ

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission


 


 

แพทย์จุฬา TCAS66 เปิดรับกี่รอบ

 

เปิดรับ 3 รอบ ได้แก่

 

 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio
 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota
 • แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

รายละเอียดแพทย์จุฬา TCAS66

 

ล่าสุดมีประกาศออกมาแล้วสำหรับ แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio และแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota ซึ่งเป็นการประกาศทั้งกำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครผ่านเอกสารทางการจากจุฬาลงกรณ์ ดังนี้ 


 


 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

 

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio

 

 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 และคาดว่าจะจบการศึกษาภายใน กรกฎาคม 2566 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ตามหลักสูตรมาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ ดังนี้

 

 • IELTS (Academic) ไม่ต่ำกว่า 7.0 หรือ
 • CU-TEP & Speaking ไม่ต่ำกว่า 110 

 

โดยคะแนนภาษาอังกฤษผู้สมัครสามารถเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคะแนนภาษาอังกฤษนั้นๆ จะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีเท่านั้น

 

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio รับกี่คน

 

เปิดรับทั้งหมด 24 คน


 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 1 Portfolio 

 

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)


 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

ผู้สมัคร “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว โดยผู้สมัครและบิดามารดาจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เคยศึกษา ม.1-3 หรือศึกษาชั้น ม.ปลาย ในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และสระแก้ว
 • กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 •  

 

 

ผู้สมัคร “โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • อยู่ในพื้นที่การรับสมัครและการสอบคัดเลือกของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมคือจังหวัดตราดและสระแก้ว และ
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในตราดหรือสระแก้ว
 • ผู้สมัครและบิดามารดาจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนอกเขตอำเภอเมืองจังหวัดตราดหรือสระแก้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบ ปพ.1 :พ ของชั้น ม.4-6 โดยคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอดภาคการศึกษาจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.50

 

ผู้สมัคร “โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)” จะต้องเป็นผู้ที่

 

 • เข้าแข่งขันระดับชาติวิชาชีววิทยาของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ที่ส่งเข้าค่ายอบรมของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ และได้รับเกียรติบัตรจากการเข้ารับการแข่งขันดังกล่าว
 • กำลังศึกษาชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2565 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota รับกี่คน

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน จำนวน 78 คน ดังนี้

 

 • ชลบุรี 18 คน
 • ระยอง 11 คน
 • จันทบุรี 8 คน
 • ตราด 7 คน
 • นครนายก 10 คน
 • พระนครศรีอยุธยา 15 คน
 • สมุทรสงคราม 4 คน
 • สระแก้ว 5 คน

 

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 2 คน คือสระแก้ว 1 คน และตราด 1 คน
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวน 3 คน


 

 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota 

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 ถึง อังคารที่ 20 กันยายน 2565

 

ตารางสรุปการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 2 Quota

 

โครงการ

กำหนดการรับสมัคร

คะแนนที่ใช้

จำนวนรับ 

(คน)

โครงการผลิตแพทย์ฯ  กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

1-20 ก.ย. 65

TPAT 1 และ
A-Level

78

โครงการผลิตแพทย์ฯ  กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

TPAT 1, 
A-Level,
GPAX ≥ 3.50

2

โครงการโอลิมปิกวิชาการ

TPAT 1 และ
A-Level

3


 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

เป็นรับสมัครร่วมกับ กสพท. คณะที่เปิดรับรอบนี้ ได้แก่

 

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 

ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท.) และ A-Level กับทาง กสพท. เพื่อนำคะแนนมายื่นสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

โดยสัดส่วนในการคิดคะแนนรวมคือ 

 

 • A-Level 70%
 • TPAT 1 30%

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission

 

เป็นไปตามข้อกำหนดของ กสพท.

 

แพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission รับกี่คน

 

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ 176 คน
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับ 30 คน

 

กำหนดการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66 รอบ 3 Admission 

 

 • สมัครสอบ TPAT 1 วันที่ 1 - 20 กันยายน 2565
 • สมัครสอบ A-Level วันที่ 18 - 19 มีนาคม 2566
 • สมัคร Admission (ยื่นเลือกคณะ) วันที่ 7 - 13 พฤษภาคม 2566

 

ตารางสรุปการรับสมัครแพทย์จุฬา TCAS66

 

รอบการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

คะแนนที่ใช้

จำนวนรับ 

(คน)

รอบ 1 

27 ก.ย. - 10 ต.ค. 65

IELTS ≥ 7.0 หรือ

CU-TEP ≥ 110

24

รอบ 2 

1 - 20 ก.ย.65

TPAT และ A-Level

GPAX ≥ 3.50
(เฉพาะโครงการผลิตแพทย์ฯ กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ)

83

รอบ 3 

7 - 13 พ.ค. 66

TPAT และ A-Level

206


 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวแพทย์จุฬา TCAS66 ซึ่งก็ได้มีประกาศออกมาแล้วถึงเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำและจำนวนรับ รวมถึงกำหนดการต่างๆ อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมสอบ และเตรียมคะแนนต่างๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อพร้อมยื่นได้ทันเวลา

 

เรียนต่อต่างประเทศต้องมีคะแนน IELTS

 

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

 

 

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m