ตอบทุกข้อสงสัย EBA CU เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา

ตอบทุกข้อสงสัย EBA CU เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา

แนะแนว EBA CU หรือเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา คณะที่ใครหลายคนให้ความสนใจ สานฝันการเป็นเด็กจุฬา ด้วยหลักสูตรนานาชาติที่ต่อยอดอนาคตได้หลากหลาย ใครที่กำลังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ EBA สามารถทำความเข้าใจได้ในบทความนี้


 

 

EBA CU เรียนอะไร

​​ทำไมต้อง EBA CU

เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา ใช้คะแนนอะไรบ้าง

EBA CU Admission

EBA CU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

EBA CU ค่าเทอมเท่าไร

เตรียมตัวสอบเข้า EBA CU

ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อ EBA CU 

ตอบทุกข้อสงสัย EBA CU เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา 

 

 

 

EBA CU เรียนอะไร

 

EBA เป็นคณะเศรษฐศาสตร์ สอนด้วยหลักสูตรนานาชาติ โดย EBA ย่อมาจาก The Bachelor of Arts Program in Economics หลังเรียนจบผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิต ในส่วนของเนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้นั้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ตลาดการเงิน และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเนื้อหาที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม รวมถึงเรื่องของ Fintech และการเปลี่ยนแปลงทางการเงินในเศรษฐกิจยุคใหม่

 

ทำไมต้อง EBA CU

 

EBA CU เป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ที่ผ่านการรับรองระดับสากลแห่งแรกในประเทศไทย ด้วยระบบ AUN-QA ซึ่งเป็นระบบการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับหลักสูตร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในสากล แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม EBA ปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ 

 

หลักสูตร EBA CU มีความทันสมัยเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและนำไปต่อยอดอาชีพในอนาคตได้ สอนภายใต้วัตถุประสงค์ของการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความโดดเด่น ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีประสบการณ์ระดับโลก ที่สำคัญคือโอกาสในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศ


 

 

 

เศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา ใช้คะแนนอะไรบ้าง

 

อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือเศรษฐศาสตร์ อินเตอร์ จุฬา ใช้คะแนนอะไรบ้าง หรือคุณสมบัติผู้สมัคร EBA CU ต้องเป็นอย่างไรนั่นเอง รายละเอียดมีดังนี้

 

 1. ต้องมี GPAX ≥ 2.75
 2. ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 

 • IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน
 • CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
 • TOEFL (Internet Based Test) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน
 • SAT (Evidence-Based Reading & Writing) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน
 • ACT (English and Reading) ไม่ต่ำกว่า 31 คะแนน
 • DET ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน
 • CU-AAT (Verbal) ไม่ต่ำกว่า 400

 

 1. ต้องมีคะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 

 • SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน
 • ACT (Math) ไม่ต่ำกว่า 27 คะแนน
 • A-Level (Math) ไม่ต่ำกว่า B
 • IB (Math HL) ไม่ต่ำกว่า 6
 • CU-AAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 600

 

EBA CU Admission

 

การสมัคร EBA แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบ Early Admission และรอบ Admission วิธีการสมัคร มีดังนี้

 

 1. ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ TCAS
 2. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ 

 

 • สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือใบแสดงเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่ออกโดย ทปอ. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียนหรือใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษาที่ออกโดย ทปอ. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว
 • คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ เช่น IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 (โดยผู้สมัครต้องติดต่อในศูนย์ทดสอบส่งผลสอบไปที่คณะ) 
 • คะแนนคณิตศาสตร์ เช่น SAT (Math) ไม่ต่ำกว่า 650 คะแนน (โดยผู้สมัครต้องติดต่อในศูนย์ทดสอบส่งผลสอบไปที่คณะ) 

 

 1. สอบสัมภาษณ์ 
 2. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์
 3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS

 

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติผ่านตามที่คณะกำหนด ซึ่งจะพิจารณาจากเอกสารที่ส่งไป ผู้สมัครจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หากสอบสัมภาษณ์ผ่านจะได้เข้าศึกษาต่อที่ EBA CU สำหรับเกณฑ์การพิจารณาว่าจะผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือไม่นั้น มีดังนี้ 

 

 • คะแนนความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 35
 • คะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35
 • คะแนนสอบสัมภาษณ์ คิดเป็นร้อยละ 30

 

หากคิดคะแนนรวมแล้วผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนเข้ารับในแต่ละรอบ ก็จะได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร EBA CU เช่น กำหนดจำนวนเข้ารับในรอบนั้น 10 คน หากเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 10 คนแรก ก็จะได้เข้าศึกษาต่อใน EBA 

 

 

EBA CU จบมาทำงานอะไรได้บ้าง

 

หลังเรียนจบ EBA CU สามารถทำงานได้หลากหลาย โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน ยกตัวอย่างเช่น

 

 • การธนาคารและการเงิน
 • ที่ปรึกษาด้านการเงินการลงทุน
 • การวิจัยและพัฒนา 
 • การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
 • การศึกษา
 • ธุรกิจบันเทิง
 • การเกษตรและการประมง 
 • วิศวกรรมและการผลิต 

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างสายอาชีพหลังเรียนจบ EBA เท่านั้น แต่นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นๆ ที่ยอมรับผู้สำเร็จการศึกษาจาก EBA CU

 

EBA CU ค่าเทอมเท่าไร

 

อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยก็คือ EBA จุฬา ค่าเทอมเท่าไร รายละเอียดมีดังนี้

 

ภาคเรียนปกติ

 

ส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ

21,000 บาท

ส่วนที่คณะจัดเก็บ

84,000 บาท

 

เท่ากับว่าค่าเทอม EBA ภาคปกติต่อเทอมอยู่ที่ 105,000 บาท

 

ภาคฤดูร้อน

 

ส่วนที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บ

5,250 บาท

ส่วนที่คณะจัดเก็บ

42,000 บาท

 

เท่ากับว่าค่าเทอม EBA ภาคฤดูร้อนต่อเทอมอยู่ที่ 47,250 บาท

 

 

เตรียมตัวสอบเข้า EBA CU

 

 • แนะนำให้เตรียม Portfolio ตั้งแต่ ม.4 เทียบเท่า สะสมผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เรื่อยๆ พยายามเก็บเกียรติบัตรที่เกี่ยวข้องเอาไว้ 
 • ที่สำคัญคือคะแนนภาษาอังกฤษอย่างเช่น IELTS ซึ่งเป็นที่ยอมรับ ควรสอบล่วงหน้าก่อนยื่น 2 ปี เผื่อสอบไม่ผ่าน คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ จะได้มีเวลาสอบแก้ตัวใหม่ รวมถึงมีเวลาติวเพิ่มเติม 
 • สอบเก็บคะแนนความถนัดเพิ่มเติมเก็บไว้ล่วงหน้า หลังจากที่มีคะแนน IELTS ถึงเกณฑ์แล้ว 

 

ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อ EBA CU

 

 • ภาษาอังกฤษสำคัญมากตั้งแต่การสมัครเข้าเรียนไปจนถึงในระหว่างเรียนใน EBA เนื่องจากเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนเป็นภษาอังกฤษ
 • หากสนใจศึกษาต่อที่ EBA ควรเตรียมคะแนนภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.4 (หรือเทียบเท่า) 
 • ควรมีทักษะภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 Skills ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน


 

EBA CU เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของคนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคนที่พุ่งเป้าไปที่หลักสูตรนานาชาติ สามารถต่อยอดสาขาอาชีพได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดการเรียนต่อต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยระหว่างเรียนที่ EBA ยังได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วย 


 

สมัครเรียนต่อภาคอินเตอร์ ต้องมีคะแนน IELTS

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 098-281-3164

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง