16. Our apartment is right ____ 5th Avenue Street.

เฉลยละเอียด

วัด Preposition (บอกตำแหน่ง)

 

ดูความหมายแต่ละตัวก่อนครับ

  • among ‘ท่ามกลาง’ ต้องใช้กับอะไรที่มากกว่า 2 สิ่งขึ้นไป โจทย์มีแค่ชื่อถนนมาชื่อเดียว ข้อนี้ตัดทิ้ง
  • under ‘ใต้’ ไม่ใช้กับถนน ตัดทิ้ง
  • across ‘ข้าม’ ใช้กับสิ่งที่มี 2 ฝั่ง อย่างถนน ก็มี 2 ฝั่ง ดังนั้นตอบข้อนี้เลยครับ