26. Some small businesses can  _____ from joining forces with a company that complements them.

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

วัด Vocab

เหมือนเดิม ถ้าวัด Vocab  ให้ลองแปลโจทย์ดูก่อน

"ธุรกิจรายย่อยบางส่วนสามารถ _____ จากการผนึกกำลังกับบริษัทที่ช่วยเติมเต็มให้กับบริษัทของตัวเอง"

serve - ให้บริการ

prevent - ป้องกัน

undertake - รับภาระ, รับหน้าที่

benefit - ได้รับผลประโยชน์

 

ต้องตอบข้อ (D) benefit **คำนี้จดไว้เลย เขียนเหมือนกันแต่เป็นได้ทั้ง N. หรือ V. ก็ได้ อย่างในข้อนี้ใช้เป็น V.