จากภาพที่กำหนด ภาพ ก. "ผู้หญิงร้องให้" (Weeping Women) และ ภาพ ข. "มาริลีน มอนโร" (Marilyn Monroe) เป็นผลงานทัศนศิลป์โดยทัศนศิลปินได้หยิกยกใบหน้าผู้หญิงนำมาเสนอเป็นผลงานศิลปะในกระบวนแบบ (Style) เฉพาะตนอย่างงดงามและมีความหมายจนได้การยอมรับและมีชื่อเสียงของโลก

 ภาพ ก "ผู้หญิงร้องไห้"    

ภาพ ข "มาริลิน มอนโร"

หมวด C รูปแบบ

1 เหมือนจริง (Realistic)
2 กึ่งนามธรรม (Semi Abstract)
3 นามธรรม (Abstract)
4 อุดมคติ (Idealistic)
5 เหนือจริง (Surrealist)
6 จินตนาการ (Imagination)
7 ประทับใจ (Impression)

หมวด D เทคนิค

1 สีอะคริลิก (Acrylic)
2 สีน้ำมัน (Oil)
3 เทคนิคผสม (Mixed Technics)
4 ภาพพิมพ์ตะแกรงไหม (Silk Screen)
5 ภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood Cut)
6 ภาพพิมพ์หิน (Lighography)
7 ถ่านไม้ (Charcoal)

หมวด E องค์ประกอบ

1 ทิศทางการเคลื่อนไหว
2 เส้น
3 รูปทรง
4 น้ำหนัก , แสง - เงา
5 มิติ
6 พื้นผิว
7 ที่ว่าง

 

องค์ประกอบของภาพ ก มีลักษณะทัศนธาตุเด่นชัดโดยลำดับให้เลือกจากหมวด E 2 ตัวเลือก รูปแบบมีกระบวนแบบเฉพาะลัทธิให้เลือกจากหมวด C 1 ตัวเลือก ศิลปินผู้เขียนภาพ ก. มีพื้นฐานการใช้เทคนิคแบบใดมาก่อนการใช้เทคนิคดังภาพตัวอย่างให้เลือกจากหมวด D 2 ตัวเลือก

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า