การออกแบบฉากเวทีละคร ผู้ออกแบบต้องการออกแบบฉากเป็นประตูเมือง มองเห็น กำแพง ถนน สะพาน ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นการออกแบบฉากตามหลักใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ํว ๆ นี้จ้า