กำหนดให้  $h(x)=f(x)g(x)$  โดยที่ความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง  $y=f(x)$  ที่จุด  $(x,y)$  เท่ากับ  $2-2x$  และเส้นโค้ง  $y=f(x)$  มีค่าสูงสุดสุมพัทธ์  เท่ากับ  $5$  ถ้า  $g$  เป็นฟังก์ชันพหุนาม  ซึ่งมีสมบัติ  $g(2)=g'(2)=5$  แล้ว  $h'(2)$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $10$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่าสูงสุดสัมพัทธ์และค่าต่ำสุดสัมพัทธ์