ให้  $\{a_n\}$  เป็นลำดับของจำนวนจริง โดยที่

$$a_{1}+a_{2}+a_{3}+\cdots+a_{n}=n^{2}a_{n}\quad\text{สำหรับ }n=1,2,3,\cdots$$

ถ้า  $a_1=100$  แล้ว  ${\displaystyle \lim_{n\rightarrow\infty}n^2a_n}$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$200$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ลำดับเวียนเกิด