ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถาม ข้อ ๔๔ - ๔๕
   ๑) ปัจจุบันหัตถกรรมที่ผลิตจากกระดาษเส้นใยพืชกำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง นอกจากกระดาษสาแล้ว ยังมีเส้นใยจากพืชอื่น ๆ อีก เช่น ใยสับปะรด กาบกล้วย เปลือกข้าวโพด มูลช้าง ฟางข้าว ผักตบชวา ฯลฯ / ๒) เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แลเห็นความสวยงามของเส้นใยจากธรรมชาติ / ๓) วัสดุจากธรรมชาติเหล่านี้มีอยู่มากมายในเมืองไทย เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีง่าย ๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น / ๔) ลงทุนน้อย เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น

ส่วนใดเป็นสาระสำคัญของข้อความข้างต้น
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า