Items 51-55

Choose the best answer to complete the sentence.

People are regularly advised to exercise, typically walking or cycling, for 30 minutes five times a week. Yet, studies reveal that _____ .

เฉลยละเอียด

“บ่อยครั้งผู้คนได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกาย โดยทั่วไปก็เป็นการเดิน หรือการปั่นจักรยานเป็นเวลา 30 นาที ทำ 5 ครั้งต่อสัปดาห์ แต่ผลวิจัยเปิดเผยว่า _______”

สังเกตว่ามีคำว่า Yet ซึ่งแสดงว่าข้อความสองฝั่งต้องขัดแย้งกัน

1. น้อยคนที่จะตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้

2. การออกกำลังกายดีต่อสุขภาพ

3. การเดิน และการปั่นจักรยานช่วยให้คุณแข็งแรง

4. ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น

ข้อความที่ดูขัดแย้งกับส่วนแรกก็คือข้อ 1. นั่นเอง เพราะถึงแม้คนจะได้รับคำแนะนำให้ออกกำลังกายเป็นประจำ แต่น้อยคนที่จะตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงนี้

[ANS] 1