บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่41-45

  Hemophilia is an inherited, genetic blood disorder in which one of the proteins--clotting factors--needed to form blood clots in the body is missing or reduced. It has been found in many European royal houses such as Britain, Spain, Germany and Russia.

    Britain's iconic Queen Victoria was a hemophilia carrier and passed on the defective gene to her son, Leopold, and it was carried by many of her daughters. Perhaps more famously, Tsar Nicholas II, who married Queen Victoria's grand-daughter Princess Alexandra, had a son, Tsarevich Alexei Nikolaevic, who suffered from hemophilia. It was controversially claimed that Rasputin, the Russian mystic, healed Alexei's illness.

   Normally, when people have accidents or suffer injuries, the bleeding in the muscles and joints will spontaneously stop. However, in people with hemophilia, the bleeding will last much longer. The severity of hemophilia depends on the amount of clotting factor in the blood. It can range from mild to moderate or life-threatening. In several hemophiliacs, prolonged bleeding from just common injuries or even spontaneous bleeding without obvious cause can last for days and weeks. Worse, it can be lethal if the bleeding occurs in the brain or in joints.

   Bleeding can occur in any part of the body. The joints that are most often affected include the knees, ankles and elbows. If not effectively managed, regular bleeding into the joints can cause joint damage, chronic arthritis and disability. Some hemophiliacs have been crippled by the time they are teenagers due to the effects of bleeding joints.

   There is no cure for hemophilia. However, the condition can be controlled by the constant replacement of the missing or reduced clotting factors. In severe cases, factor injections are administered on a regular basis, usually two to three times a week in order to minimize the likelihood of joint damage. Children with hemophilia these days can live a longer life and enjoy a good quality of life if they receive the proper treatment.

What is likely to happen to hemophiliacs?

เฉลยละเอียด

ข้อใดมีแนวโน้มน่าจะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลีย

1. ภาวะเลือดออกจากบาดแผลทั่วไป เลือดจะหยุดไหลเองตามธรรมชาติ

>> ผิด เพราะอย่างที่กล่าวไว้ในบทความ ถึงแม้จะเป็นบาดแผลทั่วๆ ไป บางทีเลือดก็ไหลเป็นวันๆ หรือเป็นอาทิตย์ได้

2. โรคของพวกเขาจะรักษาหายได้โดยรัสปูติน

>> ผิด เพราะส่วนที่กล่าวถึงรัสปูตินมีแค่ว่า เขาอาจเป็นคนที่รักษาเจ้าชายอเล็กซิสจนหาย โดยที่เรื่องนี้ยังเป็นแค่การกล่าวอ้าง ที่ไม่มีข้อสรุปหรือหลักฐาน และไม่เกี่ยวกับผู้ป่วยรายอื่นๆ ด้วย

3. ข้อต่อของพวกเขาจะถูกทำลาย

>> ข้อนี้ถูก และเป็นไปได้ เพราะจากในบทความบอกเอาไว้ว่าถ้าเลือดออกบ่อยๆ โดยเฉพาะในส่วนข้อต่อ ก็อาจจะทำให้เกิดโรคข้อต่ออักเสบเรื้อรัง หรือพิการได้ และผู้ปว่ยบางรายก็พิการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น เนื่องมาจากการที่มีเลือดไหลที่ข้อต่อบ่อยๆ นั่นเอง (จากย่อหน้าที่ 4)

4. พวกเขาจะประสบอุบัติเหตุบ่อยๆ

>> ข้อนี้ไม่ได้กล่าวไว้ในบทความ ดังนั้นผิด

สรุปตอบข้อ 3. เป็นแนวโน้มที่มีโอกาสเกิดกับผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียมากที่สุด

[ANS] 3