บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่41-45

  Hemophilia is an inherited, genetic blood disorder in which one of the proteins--clotting factors--needed to form blood clots in the body is missing or reduced. It has been found in many European royal houses such as Britain, Spain, Germany and Russia.

    Britain's iconic Queen Victoria was a hemophilia carrier and passed on the defective gene to her son, Leopold, and it was carried by many of her daughters. Perhaps more famously, Tsar Nicholas II, who married Queen Victoria's grand-daughter Princess Alexandra, had a son, Tsarevich Alexei Nikolaevic, who suffered from hemophilia. It was controversially claimed that Rasputin, the Russian mystic, healed Alexei's illness.

   Normally, when people have accidents or suffer injuries, the bleeding in the muscles and joints will spontaneously stop. However, in people with hemophilia, the bleeding will last much longer. The severity of hemophilia depends on the amount of clotting factor in the blood. It can range from mild to moderate or life-threatening. In several hemophiliacs, prolonged bleeding from just common injuries or even spontaneous bleeding without obvious cause can last for days and weeks. Worse, it can be lethal if the bleeding occurs in the brain or in joints.

   Bleeding can occur in any part of the body. The joints that are most often affected include the knees, ankles and elbows. If not effectively managed, regular bleeding into the joints can cause joint damage, chronic arthritis and disability. Some hemophiliacs have been crippled by the time they are teenagers due to the effects of bleeding joints.

   There is no cure for hemophilia. However, the condition can be controlled by the constant replacement of the missing or reduced clotting factors. In severe cases, factor injections are administered on a regular basis, usually two to three times a week in order to minimize the likelihood of joint damage. Children with hemophilia these days can live a longer life and enjoy a good quality of life if they receive the proper treatment.

What is the main idea of this passage?

เฉลยละเอียด

การหา main idea หรือใจความสำคัญ ให้อ่านที่ย่อหน้าแรกหรือย่อหน้าสุดท้าย ดังนั้นให้ลองอ่านที่ย่อหน้าแรกดูก่อน 

Hemophilia is an inherited, genetic blood disorder in which one of the proteins--clotting factors--needed to form blood clots in the body is missing or reduced.  

“ฮีโมฟิเลีย (โรคเลือดไหลไม่หยุด) เป็นความผิดปกติที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้จะมีความผิดปกติคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่หายไปหรือมีจำนวนน้อยเกิน ซึ่งโปรตีนชนิดนี้เป็นส่วนสำคัญในการทำให้เลือดหยุดไหล” 

และหากลองอ่านในย่อหน้าถัดๆ ไปก็จะเห็นว่าเขาพูดถึงอาการ และความร้ายแรงของโรคนี้ และในย่อหน้าสุดท้ายยังบอกว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาด แต่สามารถประคับประคองได้ด้วยการเปลี่ยนถ่าย หรือฉีดโปรตีนชนิดนี้เป็นประจำ 

ตัวเลือกมีดังนี้ 

1. ความรุนแรงของโรคฮีโมฟิเลียขึ้นอยู่กับจำนวนโปรตีนที่มีส่วนช่วยให้เลือดแข็งตัวในเลือด 

>> เป็นแค่รายละเอียด ไม่ใช่ใจความสำคัญของทั้งหมด 

2. โรคฮีโมฟิเลียถูกพบในตระกูลผู้สูงศักดิ์ของยุโรปด้วย 

>> เป็นแค่รายละเอียดที่เขายกตัวอย่างเฉยๆ 

3. โรคฮีโมฟิเลียเป็นโรงทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุด 

>> ถูกต้องตรงกับใจความในย่อหน้าแรก รวมถึงในย่อหน้าอื่นๆ ก็พูดถึงอาการของโรคนี้เช่นกัน 

4. ผู้ป่วยโรคฮีโมฟิเลียสามารถมีความสุขกับชีวิตได้ หากได้รับการรักษาที่เหมาะสม 

>> เป็นแค่รายละเอียดที่พูดถึงในย่อหน้าสุดท้าย 

ดังนั้นตอบ 3.  

[ANS] 3

สิ่งที่น่าสนใจ 

hemophilia (n.) โรคเลือดไหลไม่หยุด 

hemophiliac (n.) ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดไหลไม่หยุด 

inherit (v.) สืบทอด, รับช่วงต่อ 

genetic (adj.) ทางพันธุกรรม 

carrier (n.) พาหะ 

defective (adj.) ที่มีตำหนิ, ที่บกพร่อง 

injury (n.) การบาดเจ็บ, แผล 

spontaneously (adv.) โดยธรรมชาติ 

severity (n.) ความรุนแรง 

depend on (v.) ขึ้นอยู่กับ 

life-threatening (adj.) ที่อันตรายแก่ชีวิต 

lethal (adj.) ถึงตายได้ 

joint (n.) ข้อต่อ 

chronic arthritis (n.) โรคข้ออักเสบเรื้อรัง 

disability (n.) ความพิการ 

cripple (v.) ทำให้พิการ, ทำลาย 

cripple (n.) คนพิการ 

injection (n.) การฉีดยา 

administer (v.) ให้ (ยา), จัดการ, ดูแล 

minimize (v.) ทำให้ลดลง