บทสนทนานี้ใช้ตอบคำถามข้อที่40-45

 

Life isn't easy for Eric. When he was born, he weighed just under half a kilogram. Doctors said he would probably have trouble walking, talking and seeing. But he completed secondary school and is taking university courses now. He has learning difficulties and attention deficit disorder, which l have, too. It's our common bond. He gets fired up, hypered up, and l can relate to that. But he's a really kind person who cares about the world.

   For a lot of reasons, including the stories in the tabloids, Eric's mother was nervous about Hollywood, and didn't particularly trust me, which l could understand. My job was to convince her that her son wasn't a boy anymore, and that he's a young man. For a long time she refused to even speak to me. By the end of filming, Eric's mom was fine. She could see what a good time her son was having.

   On the movie set, Eric was a complete professional. It was really hard for him to learn his dialog, but he did it. If l have problems focusing, he's got them ten times more. But he works on all of it. He showed up early and was the last to leave. Sometimes l think l'm tired of slaying dragons, but then l look at what Eric faces on a daily basis and think, "If he can rise above, l can too."

   He calls me about ten times a day, and five of those calls are to talk about the actresses in Mean Girls. Of course, he fell in love with every woman in the movie, so l told him, "You know, you can't date women you work with because it ruins it. That's what happened to me and my first marriage."

   Now that Eric is a star, young ladies come over to his house to audition for him. The other day, l heard someone singing, so l looked over the fence and saw a picture of victory over adversity. There was Eric in his expensive suit, taking auditions for his next movie from a beautiful girl.

 What does the writer mean when he says Eric gets "fired up"?

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

คำว่า “fired up” นั้นหมายถึง “อารมณ์ขึ้น, อารมณ์พลุ่งพล่าน” นั่นเอง ลองแปลตัวเลือกแต่ละข้อ 

1. เอริคเป็นคนเจ้าอารมณ์มาก (extremely emotional) 

2. เอริคถูกไฟคลอก 

3. เอริคโดนไล่ออกจากโรงเรียน 

4. เอริคมีความทะเยอทะยานสูง 

ดังนั้นคำตอบที่ใกล้เคียงกับอารมณ์พลุ่งพล่านมากที่สุดก็คือเจ้าอารมณ์ในข้อ 1. นั่นเอง 

[ANS] 1