เมื่อย้อมสีเซลล์เยื่อหอมและเซลล์เยื่อบุข้างแก้มด้วยสารละลายไอโอดีน แล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์
จะเห็นโครงสร้างชนิดใดในเซลล์ทั้ง 2 ชนิด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด