ฝนกรดมีผลเสียต่อแหล่งน้ำ  ปลา  ป่าไม้  ตลอดจนระบบทางเดินหายใจของคน  แนวทาง

แก้ไขให้ลดลงอย่างรวดเร็ว  และเป็นไปได้จริงในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปคือแนวทางในข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

${ans}$

$C$ ควบคุมความเร็วของรถยนต์และใช้การขนส่งสินค้าในระบบรางแทนการใช้รถบรรทุก