สงครามอานามสยามยุทธกับญวนเกิดขึ้นในรัชกาลใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$ 

$C$ รัชกาลที่ 3