ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$B$ ราชวงศ์โรมานอฟของรัสเซียถูกโค่นล้มในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20