หลังจากส่งพระสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก  พระพุทธเจ้าได้เสด็จไป

แสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสารที่เมืองราชคฤห์  เหตุการณ์นี้จัดเป็นพุทธจริยาข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$B$ ญาดัตถจริยา