ประเทศใดที่ประมุขแห่งรัฐไม่ใช่กษัตริย์

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

$ans$

$C$ อิหร่าน อินโดนีเซีย