กำหนดตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน $40$ คน ดังนี้

ช่วงคะแนน จำนวน (คน)
$1-5$ $4$
$6-10$ $a$
$11-15$ $6$
$16-20$ $b$
$21-25$ $10$
$26-30$ $4$

ถ้ามัธยฐานของคะแนนสอบเท่ากับ $17.5$ คะแนน แล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$16.50$[/ANS]