ในการสอบครั้งหนึ่ง คะแนนสอบมีแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต $60$ คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $10$ คะแนน

ถ้าคนที่ได้น้อยกว่า $70$ คะแนน มีทั้งหมด $84.13\%$ แล้ว คนที่สอบได้ $50$ คะแนน จะคิดเป็นเปอร์เซนไทล์ที่เท่าใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

[ANS]$15.87$[/ANS]