ใน พ.ศ. 2558 ASEAN จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศสมาชิกต้องดำเนินการเปิดเสรีมากขึ้นในด้านต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า