Pinyin

Pinyin

คอร์สเรียนพินอิน เรียนรู้พินอินตั้งแต่ต้น เริ่มจากการฝึกออกเสียงทุกตัว จนกระทั่งเจาะลึกเรื่องพินอินทุกเรื่อง

  • ครูสุ่ยหลินโอเพ่นดูเรียน
    ครูสุ่ยหลินโอเพ่นดูเรียน
นโยบายการคืนเงิน

*ผลลัพธ์การเรียน ขึ้นอยู่กับบุคคล


รายละเอียด
  • 19 คลิป
  • โจทย์ 0 ข้อ
  • 3 ชม. 21 นาที
  • ส่งหนังสือถึงบ้าน
  • เพื่อนร่วมเรียน 2,167 คน
intro video
คอร์สเรียน PINYIN เรียนรู้พินอินตั้งแต่ต้น

ความสำเร็จของผู้เรียน

ตัวอย่างเนื้อหา คอร์ส Pinyin