รวมข้อมูลสอบเข้า เภสัช จุฬา ครบจบในที่เดียว

รวมข้อมูลสอบเข้า เภสัช จุฬา ครบจบในที่เดียว

เภสัชศาสตร์ คณะที่เรียนจบไปเพื่อประกอบอาชีพเป็นเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยารักษาโรค เป็นอีกหนึ่งสายงานซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน สามารถทำงานในโรงพยาบาล คลินิกรักษาโรค โรงงานเกี่ยวยารักษาโรค หรือเปิดร้านขายยาเป็นของตัวเองได้ ทำให้เภสัชเป็นอีกหนึ่งอาชีพในความใฝ่ฝันของใครหลายคน ขณะที่เภสัช จุฬา ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในความฝันของเด็กมัธยมส่วนหนึ่งด้วย ครั้งนี้ทางบทความก็ได้รวบรวมเอาข้อมูลแนะแนวแบบครบจบมาให้แล้ว เกี่ยวกับการสอบเข้าเภสัช จุฬา โดยเฉพาะ

เภสัช จุฬา สาขาเรียนที่เปิดสอน

เภสัช จุฬา รับสมัครกี่รอบ

เภสัช จุฬา เกณฑ์คะแนน

เภสัช จุฬา ค่าเทอม

เรียนเภสัช จุฬา ต้องเก่งอังกฤษจริงไหม

ข้อแนะนำการสอบเข้าเภสัช จุฬา โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

ตารางสรุปความยากของการสมัครเภสัช จุฬาแต่ละรอบรวมข้อมูลสอบเข้า เภสัช จุฬา ครบจบในที่เดียว

 

 

 

เภสัช จุฬา สาขาเรียนที่เปิดสอน

 

สาขาเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีมีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ 

 

 • สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
 • สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ

 

เภสัช จุฬา รับสมัครกี่รอบ

 

เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครทั้งหมด 3 รอบ ได้แก่ รอบ Portfolio รอบ Quota และรอบ Admission รายละเอียดมีดังนี้ 

 

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 

เภสัช จุฬา เปิดรับรอบ Portfolio ด้วย 2 โครงการ   ได้แก่

 

 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ
 • โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

 

สำหรับจำนวนรับเข้าศึกษาต่อของรอบ Portfolio คือ 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

 1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

 

 1. กำลังเรียนอยู่ ม.6 หรือกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 ของโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 
 3. เป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ค่าย 1 ในสาขาวิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาดาราศาสตร์ วิชาโลกและอวกาศ หรือวิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์

 

 1. โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

 

 1. กำลังเรียนหรือเรียนจบชั้น ม.6 หรือ Grade 12 หรือ Year 13
 2. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า 
 3. มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 
 4. มีคะแนน A-level ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า B เคมี ไม่ต่ำกว่า B  ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า B
 5. มี Recommendation Letter (จดหมายแนะนำตัว) อย่างน้อย 1 ฉบับ  

 

การพิจารณารับเข้าศึกษา

 1. พิจารณาคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาก่อน แล้วพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยจะคัดเลือกคนที่มีคะแนน Portfolio ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) เพื่อเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์ คะแนนแฟ้มสะสมผลงานแบ่งออกเป็น 

 

 • กิจกรรมทางวิชาการ คะแนนเต็ม 70 คะแนน
 • กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • ความสามารถพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
 • คะแนนรวม 100 คะแนน

 

 1. พิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ผู้ที่สอบผ่านคือผู้ที่มีคะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน โดยคะแนนสอบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น

 

 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 • ทักษะการใช้ชีวิตและความเหมาะสมที่จะเป็นเภสัชกร คะแนนเต็ม 30 คะแนน
 • แนวคิดทางจริยธรรม คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ คะแนนเต็ม 20 คะแนน
 • คะแนนรวม 100 คะแนน

รอบที่ 2 โควตา (Quota)

 

เภสัช จุฬา เปิดรับรอบ Quota ด้วยจำนวนรับเข้าศึกษาเพียง 2 คนเท่านั้น 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

 1. กำลังเรียนอยู่ ม.6 ในโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 2. มี GPAX รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 

 

การพิจารณารับเข้าศึกษา

 

พิจารณาจากคะแนน A-Level 7 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 2 คนจะได้เข้าศึกษาต่อในเภสัช จุฬา


 

รอบที่ 3 Admission

 

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อเภสัช จุฬา ในรอบที่ 3 เป็นการรับเข้าศึกษาผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จำนวนรับเข้าศึกษาโดยประมาณ 77 คน 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 

 1. กำลังเรียนหรือเรียนจบ ม.6 
 2. ไม่เป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์
 3. ไม่เป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

 

การพิจารณารับเข้าศึกษา

 

จะพิจารณาจากคะแนน TPAT 1 และ A-Level 7 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา

เภสัช จุฬา เกณฑ์คะแนน

 

เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ใช้สำหรับสมัครเข้าศึกษาต่อเภสัช จุฬา ได้แก่ 

รอบ 1 Portfolio : โครงการโอลิมปิกวิชาการ  

 

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 

 

รอบ 1 Portfolio : โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

 

 1. มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบเท่า 
 2. มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
 3. มีคะแนน A-level ชีววิทยา ไม่ต่ำกว่า B เคมี ไม่ต่ำกว่า B  ฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า B

 

 

รอบ 2 Quota

 

มี GPAX รวม 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50 

 

รอบ 3 Admission

 

คะแนนสอบ A-Level 7 วิชา (วิชาคณิตศาสตร์ 1 วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี และวิชาชีววิทยา) ต้องได้ไม่น้อยกว่า 30% ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา

 

ทั้งนี้ข้อมูลเกณฑ์คะแนนเภสัช จุฬา เป็นเพียงเกณฑ์ขั้นต่ำเท่านั้น เมื่อผู้สมัครมีคะแนนตามเกณฑ์ขั้นต่ำแล้ว จะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกอีกครั้ง และผู้ที่มีสิทธิเข้าศึกษาจะต้องได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนรับเข้าศึกษาต่อ 

 

ยกตัวอย่าง ผู้สมัคร A สมัครเรียนเภสัช จุฬา ในโครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ มีคะแนน ดังนี้  

 

 • GPAX = 3.45
 • IELTS = 7.0 
 • A-level ชีววิทยา = A 
 • A-level เคมี = B  
 • A-level ฟิสิกส์ = B

 

ผู้สมัคร A จะมีสิทธิผ่านเข้าไปสู่กระบวนการคัดเลือกในลำดับต่อไป แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัคร A มีสิทธิเข้าศึกษาต่อทันที เพราะต้องพิจารณาคะแนนแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และคะแนนสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ซึ่งจะต้องทำคะแนนแฟ้มสะสมผลงานและคะแนนสอบสัมภาษณ์ให้ได้คะแนนสูงสุดตามจำนวนรับเข้าศึกษาต่อ ซึ่งรอบ Portfolio รับ 30 คน ผู้สมัคร A ก็ต้องมีคะแนนสูงสุด 30 คนแรก จึงจะมีสิทธิเข้าศึกษาต่อ

 

เภสัช จุฬา ค่าเทอม

 

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีคือภาคการศึกษาละ 26,500 บาท ส่วนภาคฤดูร้อนคือ 6,625 บาท

 

เรียนเภสัช จุฬา ต้องเก่งอังกฤษจริงไหม

 

จากคำแนะนำของศิษย์เก่าคณะเภสัชหลายท่าน ไม่เฉพาะที่จุฬาลงกรณ์เท่านั้น มักบอกว่าการเรียนเภสัช แม้จะเป็นหลักสูตรภาษาไทย ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงภาษาอังกฤษได้ และบ่อยครั้งที่ต้องเจอกับศัพท์ทางยา รวมถึงศัพท์ทางการแพทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษ เอกสารการเรียนด้านคุณสมบัติทางยา หรือตำราแพทย์ที่ต้องศึกษาประกอบกันบางครั้งก็อาจเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นควรใส่ใจภาษาอังกฤษไว้ตั้งแต่ ม.ปลาย หากคิดจะเรียนเภสัช 

 

โดยภาษาอังกฤษที่นิสิตเภสัช จุฬาจะต้องลงเรียนเป็นวิชาบังคับมีทั้งหมด 12 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 4 วิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ได้แก่ 

 

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 
 • ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 
 • ภาษาอังกฤษวิชาชีพสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
 • ภาษาอังกฤษวิชาชีพสำหรับเภสัชศาสตร์ 2

 

ข้อแนะนำการสอบเข้าเภสัช จุฬา โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ

 

การสอบเข้าเภสัช จุฬา ผ่านโครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ถือว่ามีความน่าสนใจ หากเปรียบเทียบเงื่อนไขต่าง ๆ กับโครงการหรือการสมัครรอบอื่น อย่างการสมัครผ่านโครงการโอลิมปิก เงื่อนไขค่อนข้างเยอะ ต้องสอบเข้าค่าย สอวน. ให้ได้ตั้งแต่ ม.5 แถมยังต้องใช้ GPAX สูงถึง 3.50 


 

ขณะที่การสมัครผ่านโครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องสอบเข้าค่ายอะไร และใช้ GPAX เพียง 3.00 เพียงแค่ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ โดยการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสอบได้หลายครั้ง จนกว่าจะได้คะแนนที่ต้องการ แล้วเลือกคะแนนที่ดีที่สุดไปใช้ในการสมัครได้ สำหรับการสอบเข้าเภสัช จุฬา ใช้ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 แนะนำว่าควรสอบตั้งแต่ ม.5 เพื่อจะได้มีเวลาสอบแก้ตัว หากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ และถ้าหากติวเองแล้วสอบได้คะแนนไม่ถึงเป้า ก็มีคอร์สติว IELTS โดยเฉพาะ เพื่ออัปคะแนนให้ถึงเป้าได้

 

 

หากเปรียบเทียบกับรอบโควตา อาจกล่าวได้ว่าเงื่อนไขรอบนั้นมีจำกัดมากที่สุดแล้ว เพราะรอบนั้นรับแค่ 2 คน และยังต้องเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์เท่านั้น ทำให้คนที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนั้นถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยาย

 

ส่วนรอบ Admission แม้จะรับจำนวนมากที่สุด แต่ก็มีคู่แข่งมหาศาลถ้าเปรียบเทียบกับการรับสมัครรอบอื่น โดยเฉพาะโครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 

 

ตารางสรุปความยากของการสมัครเภสัช จุฬาแต่ละรอบ

 

รอบที่สมัคร

ความยาก

รอบ 1 โครงการโอลิมปิก

 • ต้องสอบเข้าค่าย สอวน. ให้ได้ตั้งแต่ ม.5
 • ต้องมี GPAX 3.50+

รอบ 1 โครงการความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 

 • ต้องมี GPAX 3.00+
 • ต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์
 • ต้องสอบ A-Level ให้ได้ตามเกณฑ์

รอบโควตา

 • ต้องมี GPAX 3.50+
 • ต้องเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • รับแค่ 2 คนเท่านั้น

รอบ Admission

 • คู่แข่งจำนวนมากกว่ารอบอื่น


 

 

สมัครเภสัช จุฬา รอบ Portfolio คะแนน IELTS ช่วยได้

 • คอร์ส IELTS ครูเจี๊ยบติวจัดให้ครบทั้ง Listening/Reading/Writing/Speaking
 • ติวละเอียดรูปแบบข้อสอบทุกแบบที่ต้องเจอ ไม่ต้องเสียเวลางมเอง
 • เทคนิคการทำโจทย์แบบที่ต่างกันเช่น การทำโจทย์แบบ Yes/No/Not Given
 • วิธีเก็งคำตอบ และ pattern ในการเขียน และพูด
 • ตรวจ แนะนำงานเขียน (จากในคอร์ส) ฟรี!
 • ครูเจี๊ยบมีประสบการณ์ติว IELTS มายาวนานกว่า 20 ปี

 

สอบถามคอร์สเรียนและโปรโมชั่น

โทร : 061-392-0053

ทดลองเรียนฟรี!! คลิกเลย

 

โดย Wowprae.m
สินค้าที่เกี่ยวข้อง