กฎของไซน์ (Sine Rule)


กฎของไซน์

ในรูปสามเหลี่ยมใดๆ ถ้าความยาวด้านตรงข้ามมุม $A,$ $B$ และ $C$ ยาว $a,$ $b$ และ $c$ หน่วย ตามลำดับแล้ว จะได้ว่า

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

คำคล้าย: 
  • กฎของไซน์
  • Sine Rule