กฎของโคไซน์ (Cosine Rule)


กฎของโคไซน์

ในรูปสามเหลี่ยม $ABC$ ใดๆ ถ้าความยาวด้านตรงข้ามมุม $A,$ $B$ และ $C$ ยาว $a,$ $b$ และ $c$ ตามลำดับ แล้ว

\begin{eqnarray*}
a^2 &=& b^2 + c^2  - 2bc \cos A \\
b^2 &=& c^2 + a^2 - 2ca \cos B \\
c^2 &=& a^2 + b^2 - 2ab\cos C
\end{eqnarray*}

คำคล้าย: 
  • กฎของโคไซน์
  • Cosine Rule