3. Records of all _____ between the landlord and the tenants should be kept on record.

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

วัด Vocab

เหมือนเดิม ถ้าวัดศัพท์ ต้องลองแปลโจทย์ดูก่อน

"บันทึกของ _____ ทั้งหมดระหว่างเจ้าของบ้าน กับผู้เช่าควรมีเก็บบันทึกไว้"

opposition - ฝ่ายค้าน, การคัดค้าน

instruction - คำสั่ง, การสอน

correspondence - จดหมาย, หนังสือแจ้ง

substitution - การแทนที่

คำที่เติมแล้วให้ความหมายเหมาะสมสุดคือข้อ (C) correspondence เพราะหมายถึงว่าพวกจดหมาย เอกสารแจ้งต่างๆ ระหว่างคนปล่อยเช่ากับคนเช่า ควรจะมีเก็บบันทึกเอาไว้

 

คำนี้ยากหน่อย เพราะทั้งไม่ค่อยเจอ และไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย แต่ออกข้อสอบจริงมาแล้ว ดังนั้นจำให้แม่นๆ เลยยย