กำหนดให้  $a,b,c$  และ  $d$  เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า $1$  ถ้า  $\left(\log_ba\right)\left(\log_dc\right)=1$  แล้ว ค่าของ

$$a^{\left(\log_{b}c-1\right)}b^{\left(\log_{c}d-1\right)}c^{\left(\log_{d}a-1\right)}d^{\left(\log_{a}b-1\right)}$$

เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]$1$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ลอการิทึม-สมบัติลอการิทึมและการจัดรูป การแก้สมการลอการิทึม