จากตารางที่กำหนดให้  มีช่องว่างทั้งหมด  $16$ ช่อง ดังรูป

ให้เติมจำนวนเต็มบวก  $1,2,3,\cdots,16$  ลงในช่องสี่เหลี่ยมช่องละ  $1$  จำนวน  โดยให้ผลบวกของจำนวนในแต่ละแถว ((ก) และ (ข))  และในแต่ละหลัก ((ค) และ (ง))  มีค่าเท่าๆ กัน  ถ้าเติมจำนวนเต็มบวก  $1,5,13$  ดังปรากฏในตารางแล้ว  จำนวน  $x$  ในตาราง เท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $9$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ซัมเมชั่น โจทย์ปัญหาเชาว์