สร้างตารางแจกแจงความถี่ของคะแนนการสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง  โดยให้ความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเป็น  $10$  แล้วปรากฏว่ามัธยฐานของคะแนนการสอบเท่ากับ  $57$  คะแนน ซึ่งอยู่ในช่วง  $50-59$  ถ้ามีนักเรียนที่สอบได้คะแนนต่ำกว่า  $49.5$  คะแนน อยู่จำนวน  $12$  คน  และมีนักเรียนได้คะแนนต่ำกว่า  $59.5$  คะแนน  อยู่จำนวน  $20$  คน  จงหาว่านักเรียนกลุ่มนี้มีทั้งหมดกี่คน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $36$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ตารางแจกแจงความถี่ มัธยฐาน