กำหนดให้  $f(x)$  เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง  ถ้าความชันของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง  $y=f(x)$  ที่จุด  $(1,2)$  มีค่าเท่ากับ  $4$  และ  ${\displaystyle \int_{-1}^2f(x)dx=12}$  แล้ว  $f(-1)+f^{\prime\prime}(-1)$  มีค่าเท่ากับเท่าใด

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $18$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : การหาค่าคงตัวจากการอินทิเกรต