มีนักเรียน  $5$  คน ร่วมกันบริจาคเงิน ได้เงินรวม  $360$  บาท  ความแปรปรวน (ประชากร) เท่ากับ  $660$  ถ้ามีนักเรียนเพิ่มอีก $1$ คน มาร่วมบริจาคเงินเป็นเงิน $60$ บาท  ความแปรปรวน จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงกับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS]ลดลง  $90$ [/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวนและสัมประสิทธิ์การแปรผัน ความแปรปรวนรวม