ถ้าคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน $30$ คน มีคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ $60$ คะแนน  และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ  $10$  ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง $29$ คน เท่ากับ  $2.5$  แล้วนักเรียนอีก $1$ คนที่เหลือ สอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า

 

 

 

 

 

[ANS] $35$[/ANS]

ความรู้ที่ใช้ : ค่ามาตรฐาน