ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

     ประธาน "เราพิจารณารายงานการประชุมกันเรียบร้อยแล้ว วาระต่อไปดิฉันขอเข้าเรื่องที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ กรรมการทุกท่านกรุณาทบทวนตามรายงานการประชุมว่า ที่ประชุม            ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพคุณครูไปแล้ว ครั้งนี้จะได้หารือรายละเอียดกันต่อ"

 

ก. ข้อใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความข้างต้น

ข. ข้อความข้างต้นควรจัดอยู่ในวาระใดของรายงานการประชุม

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า