คำที่มีรูปวรรณยุกต์ในข้อใดใช้วรรณยุกต์กับเสียงวรรณยุกต์ตรงกันทกุคำ

เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า