ข้อใดเป็นประเด็นโต้แย้งของขอ้ความต่อไปนี้

     โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กอายุ ๐ - ๑ ปี เดือนละ ๔๐๐ บาทต่อคนจะทดลองใช้ ๑ ปี เริ่มตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ โดยกำหนดเกณฑ์ให้เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กเฉพาะครอบครัวที่ยากจน โครงการนี้เป็นเสมือนสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่การกำหนดให้เฉพาะครอบครัวที่ยากจนอาจเกิดปัญหาว่าจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์วัดว่ายากจนหรือไม่ยากจน

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า