ข้อความต่อไปนี้เสนอแนวคิดเรื่องใด

   ป่าชุมชนคือป่าที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการ ทุกคนในป่าชุมชนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากป่าอย่างเป็นธรรม ป่าชุมชนทำให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนแก่ชุมชน เพราะประชาชนชาวบ้านป่าต้องการความมั่นคงในเรื่องที่อยู่ที่ทำกิน ถึงแม้ที่ดินป่าเป็นรัฐก็ขอให้เขาได้อยู่อาศัย เขาจะดูแลรักษาป่าให้ด้วยความเต็มใจ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า