ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ ก. และ ข้อ ข.

ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกได้ในสภาพอากาศของประเทศไทย การปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว

   ก. ข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำ

   ข. ข้อความข้างต้นมีคำกริยาหลักกี่คำ

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยแบบละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า