อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม ข้อ ๗๓ - ๗๔
   ประเทศผู้นำเข้าทั่วโลกสนใจขั้นตอนการผลิตสินค้ามากขึ้น โดยใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษีเป็นข้อกีดกันทางการค้าด้วย เช่น มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผู้นำเข้าอาจนำประเด็นการเผาตอซังหรือฟางข้าวซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าได้ เกษตรกรจึงควรปรับตัว และพัฒนาวิธีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจุดแข็งให้สินค้าข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
ข้อความข้างต้นเป็นทรรศนะประเภทใด
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า