ข้อใดใช้ศัพท์เฉพาะในการประชุมแทนข้อความที่ขีดเส้นใต้ได้ถูกต้องตามลำดับ
ในการประชุมเพื่อจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๒ ของสมาคมครูภาษาไทย ผู้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุม ได้อภิปรายเพื่อกำหนดแนวการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเสนอให้ผู้ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมแต่งตั้งคณะบุคคลทำหน้าที่จัดแสดงนิทรรศการการประกวดผลงานวิชาการของครูภาษาไทย
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า