ผลดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต ทำให้เส้นการผลิตที่เป็นไปได้ (production possibility curve) $\mathrm{PCC}$$_1$ เปลี่ยนเป็นเส้น $\mathrm{PCC}$$_2$ ตามรูปใด

 

รูป ก.

รูป ข.

รูป ค.

รูป ง.

 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า