ศาสนพิธีใดเป็นเรื่องของพระสงฆ์ล้วน ๆ ไม่มีฆราวาสเกี่ยวข้อง
 

อ่านเฉลยละเอียด
เฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดจะตามมาเร็ว ๆ นี้จ้า